10-Сравняване на климатични пояси и области

Моите географски изследвания

В този урок ще развиете умението да правите сравнение. Ще изследвате особеностите на климата с помощта на клима-тограми и географска карта. Ще можете да отговаряте на географски въпрос. В края на урока ще можете да разказвате за климата в умерения пояс като истински професионалисти.

I.Какво означава да правим сравнение? Разгледайте стъпките.

1.Определяме кои обекти или природни явления ще сравняваме.

2.Определяме по кои белези ще ги сравняваме.

3.Разкриваме приликите и разликите между тях.

4.Обясняваме причините за тяхната поява.

5.Правим конкретни изводи.

II.Направете характеристика на умерения климат в Северното и в Южното полукълбо. Използвайте климатограмите на гр. Ню Йорк в САЩ и гр. Сармиенто в Аржентина.

Задача 1. Анализирайте климатограмите, като следвате стъпките на с. 166.

Задача 2. Сравнете климатограмите, като използвате стъпките, и направете изводи.

Задача 3. Пречертайте таблицата в тетрадката си и я попълнете. Отбележете с + приликите и с – разликите.

Показатели за сравнение Ню Йорк Сармиенто Прилики Разлики
Географско положение г.ш. и г.д.
Надморска височина в метри (m)
Средна годишна температура (°С)
Годишна температурна амплитуда (°С)
Средно годишно количество на валежите (mm)
Най-топъл месец
Най-студен месец
Месец с най-много валежи
Месец с най-малко валежи
Сезони – през годината

III. Сравнете областите с континентално и с океанско влияние в умерения климатичен пояс.

Задача 4. Направете характеристика на климата на гр. Отава с помощта на климатограмата.

Задача 5. Сравнете климатограмите на Ню Йорк и Отава.

Задача 6. Изчертайте и попълнете таблица 1 в тетрадките си за станциите Ню Йорк и Отава.

Задача 7. Разкажете за умерения океански и умерения континентален тип климат. С помощта на въпросите запишете отговорите в тетрадките си.

1. Кои основни климатични фактори опре-делят климата на дадена територия?
2. Кой от климатичните фактори е причина за по-високите зимни температури в Ню Йорк в сравнение с Отава?
3. Кой от климатичните фактори е причина за по-голямото количество валежи в Ню Йорк?
4. На какво се дължат по-големите годишни температурни амплитуди в Отава?
5. Какъв тип умерен климат наблюдаваме в Ню Йорк и какъв – в Отава?
6. Кой от двата града има по-благоприятен климат?

IV. Какво представлява и как се отговаря на географски въпрос?

Географският въпрос е свързан със знания за природата или обществото, или взаимодействието между природата и хората на Земята. За да отговорите на географски въпрос, трябва да направите проучване в различни източници на информация – книги, карти и атласи, интернет.

Как се отговаря на географски въпрос

1.Посочете темата, с която е свързан въпросът – природни явления, население, стопанство, взаимодействието между тях или др.
2.Припомнете си какво сте изучавали по този въпрос.
3.Напишете увода на отговора, включете вашето мнение към момента, преди да сте проучили информацията по въпроса.
4.Проучете в интернет и литературни източници кои са основните твърдения по въпроса – търсете факти, обяснения за причините и последствията от проявата на изследваното явление.
5.Определете основното твърдение, което ще съдържа отговора ви.
6.Обмислете и запишете доказателства за избраното от вас твърдение.
7.Формулирайте заключение.
8.Когато отговаряте, се старайте да бъдете кратки, ясни и точни. Спазвайте правилата за правопис и пунктуация.

Задача 8. Подгответе отговор на един от следните географски въпроси:
1. Какво представлява и как въздейства върху живота на хората климатичният феномен „торнадо“?
2. Как стопанските дейности на хората променят климатичните условия на Земята?

Запишете за всяка от изпълнените задачи как преценявате, че сте се справили: 1. Справям се без затруднение! 2. Справям се с малки трудности! 3. Имам нужда от помощ