11-Води - Северна Америка

По какво се отличават водите на континента от тези на Африка и Южна Америка?

(фиг. 1) На картата на гугъл са показани "Големите американски езера"

Обща характеристика

Северна Америка притежава големи водни ресурси, представени от реки, езера, подземни води и ледници. Те са разпределени неравномерно по територията на континента.Проследете на картата от атласа къде минават вододелите между Северния ледовит, Тихия и Атлантическия океан. Главният вододел на континента преминава през билото на Кордилерите и на изток към Атлантическия океан. Затова и реките, оттичащи се към Тихия океан, са пълноводни, но къси, а тези, които се оттичат към Северния ледовит и Атлантическия океан, са значително по-дълги. В субтропичния и тропичния климатичен пояс между веригите на Кордилерите са разположени безотточните области на континента.

Реки

Най-дълга, най-пълноводна и с най-голям водосборен басейн е река Мисисипи, наричана от индианците още „баща на водите“ и „великата река“. Заедно с най-големия си приток – река Мисури, (фиг. 4) тя достига 6420 km и се нарежда на трето място на Земята по дължина Водосборният басейн на реката заема 1/7 част от площта на континента (фиг. 2). Реката води началото си от Скалистите планини и прекосявайки Големите равнини, се влива чрез делта в Мексиканския залив. Реката носи и огромни количества наноси. Потърсете на картата най-големите притоци на р. Мисисипи.

Река Маккензи е най-дългата (4240 km) северноамериканска река, която се влива в Северния ледовит океан. Извира от северните части на Скалистите планини и чрез делта се влива в океана. Единствено през краткото лято е плавателна. Потърсете информация за оттока на р. Маккензи.

В Тихия океан се вливат сравнително къси, но пълноводни реки. От тях най-дълга и пълноводна е река Юкон, която също се влива чрез делта (фиг. 5). Река Колорадо извира от Скалистите планини и се влива в Калифорнийския залив. В средното си течение, врязвайки се в скалите, образува величествения Гранд Каньон. На нея е построена забележителната електроцентрала. Hoover Dam in Nevada (USA)

В Атлантическия океан се вливат редица реки с различна дължина. Река Сейнт Лорънс чрез огромен естуар се влива южно от полуостров Лабрадор в Атлантическия океан. Чрез нея се оттичат водите на Големите американски езера. Реките, спускащи се от Апалачите, са къси и пълноводни – Хъдсън, Потомак и др.

Езера

Северна Америка е богата на езера, различаващи се по големина, произход и значение. По време на заледяването мощните ледници са образували редица понижения, които след оттеглянето им са заети от многобройни езера. Ето защо най-много са езерата на север. Най-голямата езерна система на Земята е образувана от Големите американски езера, чиято площ (над 246 000 km2) е почти два пъти и половина по-голяма от територията на страната ни. Между езерата Ери и Онтарио се намира прочутият Ниагарски водопад. Между веригите на Кордилерите е разположено плиткото и безотточно Голямо солено езеро.

Използване и опазване

Водите на континента са важно природно богатство и основа за развитието на редица стопански отрасли. Посочете кои? Съществуват проблеми във връзка със замърсяването на водите с битови и промишлени отпадъци.

Още нещо за...

Големите американски езера са акумулирали в себе си повече от 1/5 от световните запаси на прясна вода. Всеки ден от тях се вземат над 70 млрд. литра вода за битови нужди. Подхранват се от падналите валежи във водосборния им басейн, като 2/3 от получената вода се изпарява. Езерата са и важна транспортна магистрала. Система от плавателни канали, свързани с р. Мисисипи и р. Хъдсън, поредица от шлюзове и р. Сейнт Лорънс създават плавателен път от около 3000 km. През зимата езерата замръзват за около 3 – 4 месеца под влияние на студения континентален климат. Град Чикаго, който е на брега на ез. Мичиган и е разположен на географската ширина на нашия град Хасково, има средна януарска температура –4,6°С. Дори буйните води на Ниагарския водопад през зимата образуват ледена завеса.

Ключови думи:

Води на сушата, главен вододел, реки, делта, естуар, ледници, подземни води, водопад, използване и опазване на водите

Въпроси и задачи:

1. Какво включват водите на територията на Северна Америка?

2. Нанесете на контурната карта на Северна Америка по-големите реки и езера на континента.

Очертайте с различни цветове водосборните басейни на трите океана, както и безотточните области.

3. Сравнете изменението на водите на р. Мисисипи през годината с р. Колорадо и с р. Амазонка и обяснете причините за различията, кои-то установихте. Използвайте хидрограмите в учебника (фиг. 6), (фиг. 7) и атласа.

4. Проучете езерата в северната част на континента. Под въздействието на кои външни земни сили са се образували?