13.Природата на Северна Америка от Колумб до наши дни

Моите географски изследвания

В този урок ще се превърнете в изследователи на миналото и настоящето. В края на часа ще можете да разказвате за въздействието на заселниците от други континенти върху природата на Северна Америка.

I. Откриване и усвояване на Новия свят

Задача 1. Прочетете текста и направете изводи, като определите ключовите думи:

До откриването на континента от европейците в него са живели различни индиански племена, чиито предци се преселват на Американския континент от Североизточна Азия. Те се отнасяли с уважение към природата. Броят на населението не надвишавал 2 млн. души, средната гъстота била много ниска. Занимавали се основно с лов, риболов, събирачество. Индианците в южните части на Северна Америка обработвали земята и различни метали.

Само за няколко века европейците завзели значителни части от континента. Разработили находищата на полезни изкопаеми, създали ферми, пренесли европейската цивилизация.

Задача 2. Запишете в тетрадките си как е усвоена всяка природна зона след завладяването на Северна Америка.

Задача 3. Прочетете текстовете и направете изводи как се променя природата на континента

В миналото напролет прериите се покривали с буйна тревна растителност, водите на реките прииждали от топенето на снеговете. Стада бизони пасели из тревите, бясно препускали мустанги

Внимание!!! Мустангите са пренесени в Америка от Европейците. Местното население не е разполагало с коне до идването на испанските завоеватели! от тате да го знaеш!

Прериите днес почти навсякъде са разорани и превърнати в безкрайни ниви, засадени с пшеница и царевица. Стада говеда се наглеждат от каубои. Няма бизони и индианци. Бизоните може да се видят само в националните паркове. Преселниците са се превърнали във фермери. Навсякъде са пръснати градове, прерията е набраздена от автомобилни пътища и железопътни линии.

Северните територии на умерения пояс на Северна Америка са покрити с величествени иглолистни гори – тайга. Още от 1860 г. голяма част от тях са били изсечени. Дърводобивът продължава и до днес, като ежедневно изчезва гора с размери на футболно игрище.

Задача 4. Направете състезание на тема: „Познай природната зона“.

Съставете кратък текст за избрана природна зона, като използвате илюстрациите и обърнете внимание на стопанското ù усвояване. Прочетете го на класа, без да споменавате името на природната зона.

II. Въздействие на хората върху природата

Задача 5

Нанесете в контурната карта природните зони. Оцветете ги и отбележете най-силно засегнатите от дейността на хората със знак „+++“

Задача 6

Кои природни зони са най-силно нарушени и променени от хората?

Задача 7

Дайте примери за положителното въздействие на хората върху природата.

Задача 8 Препишете и попълнете текста:

След колонизирането на континента много от . ? .са изтребени, а други . ? .. Развиват се стопански дейности – . ? ., . ? ., . ? ., . ? .и др. Тук се заражда идеята за създаване на . ? .и . ? ..През 1872 г. е обявен . ? .в света национален парк . ? .

Как се справих?

1. Справям се без затруднение!
2. Справям се с малки трудности!
3. Имам нужда от помощ!