15.Стопанство

Как са повлияли географското положение и природните ресурси върху развитието на стопанството на Северна Америка?

Припомнете си как е бил открит континентът, как са протекли опознаването и колонизирането му.

Фактори за развитие на стопанството.

По време на колонизирането в Северна Америка пристигат много заселници от европейските страни. Заселниците пренасят своя опит и това помага за бързото развитие на земеделието и промишлеността. В процеса на колонизирането се създават големи плантации за производство на различни култури. Огромните природни ресурси на континента – различни видове полезни изкопаеми, гори, води, богат растителен и животински свят, са в основата на неговото стопанско развитие.

В стопанско отношение континентът може да се подели на две части. В северната – много силно стопански развита част, попадат САЩ и Канада. В южната – сравнително слабо развита, попадат страните от района на Карибско море и страните на юг от САЩ.

Земеделие

Растениевъдството е много добре развито. Прериите, низината на р. Мисисипи и низините по източното крайбрежие са най-развитите земеделски райони. Широко разпространено тук е фермерството. Отглеждат се пшеница, царевица, памук, тютюн, ориз, захарна тръстика, кафе, грозде, банани и др. (фиг. 6) , (фиг. 9) . В южната част на континента земеделието е по-слабо развито. Отглеждат се банани, захарна тръстика, кафе, цитрусови плодове. Животновъдството също е добре развито – говеда, овце, свине, елени и др. (фиг. 8) . Ловът и риболовът са широко разпространени.

Промишленост

Добиваните големи количества нефт, природен газ, железни руди и руди на цветни метали благоприятстват развитието на промишлеността. Най-големите промишлени предприятия са съсредоточени в източните части на атлантическото крайбрежие и в района на Големите американски езера. Тук се произвежда основната част от редица промишлени продукти – автомобили (фиг. 10) , самолети (фиг. 5) , метали, различни машини, текстилни и хранителни продукти.

На север в тайгата са развити дърводобивната и дървообработващата промишленост (фиг. 7) . Много добре развита е енергетиката (фиг. 1) . В страните на юг от САЩ и в района на Карибско море промишлеността е по-слабо застъпена. Тук преобладават предприятията на хранителната и текстилната промишленост.

Транспорт

В Северна Америка са силно развити всички видове транспорт. Железопътни и шосейни магистрали свързват Атлантическия и Тихия океан. С важно значение е речният транспорт, особено в системата на р. Мисисипи и Големите американски езера (фиг. 2) .

Най-големите морски пристанища са Ню Йорк, Бостън, Ванкувър, Лос Анджелис и др.

Туризъм

Туризмът е много добре развит на основата на многобройните исторически, културни и природни обекти (фиг. 11) . Изградени са големи планински и морски курорти. Континентът изнася за другите части на света различни промишлени и земеделски стоки. Предположете кои?

Любопитно

В САЩ е изградена голяма корабоплавателна система, свързваща най-голямата река и нейните притоци с групата на Големите американски езера. По този начин се осъществява превоз на стоки по речен и морски път. Най-големите пристанища в тази система са Ню Орлиънс, Мемфис, Сейнт Луис, Минеаполис, Чикаго, Торонто, Монреал и др. Открийте ги на картата.

Ключови думи:

стопанство, фактори за развитие, колонизиране, природни ресурси, земеделие, плантации, фермерство, промишленост, транспорт, туризъм

Въпроси и задачи:

  1. Каква е връзката между природните условия и ресурси на континента и стопанското му развитие?
  2. Кои са най-характерните земеделски култури, отглеждани в контиента?
  3. Кои отрасли на промишлеността са най-добре развити в Северна Америка? Посочете причините.
  4. Кои видове транспорт са най-добре развити?
  5. Проучете какви природни забележителности ще могат да посетят туристите в Северна Америка. Подгответе постер, презентация или рекламна брошура