20.Води

С кой от изучените континенти бихте сравнили особеностите на водите на Азия?

Обща характеристика

В Азия се намират някои от най-големите реки и езера в света. Водосборните басейни на оградните океани са огромни по площ. В сравнение с останалите континенти безотточните области са с най-голяма площ.

Проследете по картата в атласа откъде преминава главният вододел на континента.

Реки

Към Северния ледовит океан се оттичат някои от най-големите реки на континента. Потърсете ги на карта та в атласа. През Западносибирската низина протича река Об (фиг. 1) , (фиг. 2) с главен приток р. Иртиш. Сибирските реки замръзват за 6 – 8 месеца. През краткото лято се разливат и предизвикват наводнения.

 

Към басейна на Тихия океан се оттичат няколко големи реки. На юг протича река Хуанхъ(Жълта река) (фиг. 5) .

Цветът ù се дължи на лесно размиващите се скали с жълт цвят. Влива се в Жълто море. Тя се счита за люлка на китайската цивилизация. Река Яндзъ (фиг. 3) , (фиг. 4) е най-дългата река в Азия (6300 km). Води началото си от Тибетската планинска земя и се влива чрез делта в Източнокитайско море. Пълноводна е пред лятото във връзка с действието на летните мусони. Открийте на картата най-дългата и пълноводна река на полуостров Индокитай.

 

Във водосборния басейн на Индийския океан попадат редица дълги и пълноводни реки. Най-пълноводна от хималайските реки е река Ганг (фиг. 9) .

Тя преминава през северната част на полуостров Индостан. Заедно с река Брамапутра образуват най-голямата делта на Земята (около 80 хил. km2 ).

Река Инд (фиг. 10) извира от Тибетската планинска земя и се влива чрез делта в Арабско море. За режима на южноазиатските реки най-важно значение има мусонният климат. През плодородната Месопотамска низина протичат реките Тигър и Ефрат (фиг. 6) , (фиг. 7) , (фиг. 8) .

 

В екваториалните части на Азия реките са къси, но пълноводни през цялата година. В безотточните области на континента повечето от реките пресъхват. При редките валежи в пустините се образуват временни реки. Потърсете допълнителна информация за оттока на река Хуанхъ, Ганг и Ефрат.

Езера

Азия притежава различни по произход и възраст езера. Между тях най-голямо е Каспийско море с площ над 370 хил. km2 (фиг. 12) .

 

То представлява най-обширната депресия на Земята – намира се на –28 m под морското равнище. В северната част то е по-слабо солено, поради това че в него се влива най-голямата европейска река Волга. На юг е по-дълбоко и солено. От дъното му се добива нефт (фиг. 13) . Второ по площ в Азия е езерото Байкал(около 32 000 km2 ) – най-големият естествен резервоар на пресни води в света (около 25% от световните запаси) (фиг. 14). То е и най-дълбокото езеро на Земята (1642 m). В Байкал се вливат над 330 реки, а изтича само една – р. Ангара. Водите му са изключително чисти и прозрачни.

В Западна Азия е разположено езерото с най-голяма соленост – Мъртво море(над 330‰) (фиг. 17) .

В Тибетската планинска земя са разположени високопланински езера като ез. Намцо (фиг. 18) .

Стопанско значение и използване на водите

Още от древността водите на континента са използвани за различни стопански цели – напояване (фиг. 15) ,

корабоплаване, питейни нужди, риболов. И днес повечето от големите реки са плавателни (фиг. 16) .

На реките се строят и много язовири с цел производство на електроенергия. Азия притежава над 1/3 от световните запаси на водна сила (фиг. 21) . Построени са големи напоителни системи. В много от реките и езерата на континента е развит промишленият риболов. От солените езера се добиват и соли. По крайбрежията на много реки и езера се развива туризмът. За защита на водното богатство в голяма част от страните на Азия са приети специални закони.

С Аралско море се свързва една от големите съвременни екологични катастрофи. През последните десетилетия то е намалило площта си няколко пъти поради използването на водите на вливащите се в него реки Амударя и Сърдаря за напояване на плантациите от памук в Узбекистан (фиг. 19) , (фиг. 20).

 

Ключови думи:

водосборни басейни, безотточна област, реки, естуар, делта, езера, използване и опазване на водите

Още нещо за...

Меконг (фиг. 11) е най-голямата река, отводняваща полуостров Индокитай. Извира от Тибет и е дълга над 4500 km. Влива се в Южнокитайско море с голяма делта (около 70 000 km2 ). Всяка година тя нараства с около 100 m напред поради огромното количество наноси, които реката пренася. По време на пълноводие предизвиква наводнения. Над 1600 km от реката се използват за воден път. При входа в Камбоджанската равнина образува един от най-широките водопади в света с височина 21 m – Кон. Протича през шест азиатски страни, като столиците на Лаос – Виентян, и на Камбоджа – Пномпен, са разположени на бреговете и. На какво се дължи лятното пълноводие на реката?

Въпроси и задачи:

1. Кои са причините за съществуването на големи безотточни области в континента?

2. Кога е пълноводието на реките, които извират от Хималаите и се вливат на югоизток? Коя е причината за това? Проследете хидрограмата на р. Яндзъ (фиг. 3) и я сравнете с хидрограмата на р. Об (фиг. 2) .

3. Разгледайте картата на Азия. Посочете кои от изучените реки се вливат с естуар и кои – с делта.

4. Нанесете върху контурната карта наименованията на изучените реки и езера.

5. Съставете кратък текст за стопанското значение на водите в континента Азия.