21.Природни зони– 1. част

Кой е най-важният фактор, който определя наличието на всички природни зони в Азия?

В каква последователност се характеризират природните зони? На картата в началото на учебника определете кои природи зони са характерни за континента Азия.

Континентът Азия включва всички природни зони. Това се дължи на големия му териториален обхват, специфичното му географско положение, релефа и климата. В северната част на континента зоните се простират от запад на изток, а в средните и южните части – предимно от север на юг.

В кой друг изучен континент наблюдаваме подобна закономерност?

Арктични(полярни)пустини

 

Спомнете си особеностите на климата в полярния климатичен пояс. Наличието на полярен ден и полярна нощ е от голямо значение за природните цикли в тази природна зона. Почвите са каменисти и блатни. Те заемат малки площи и са замръзнали в дълбочина. Част от полярните пустини са заети от ледници – островите Северна земя и Новосибирските острови. Растителността е оскъдна – лишеи, мъхове, полярен мак (фиг. 6) . От животинските видове най-разпространени са бялата лисица (фиг. 4) , бялата яребица, моржът, тюленът (фиг. 5) , бялата мечка (фиг. 3) и др. Подобно на полярните райони на Северна Америка по крайбрежията на океаните се образуват големи птичи базари (фиг. 1) .

Тундра

Кои са най-характерните черти на субполярния климатичен пояс? С най-широко разпространение в тази природна зона са тундровите почви. По-малки площи заемат блатните почви. В растителната покривка преобладават лишеите и мъховете, боровинките, каменоломката, полярният мак. На много места тундрата е камениста, почти без растителност. Тук се срещат бяла мечка, полярна лисица, северен елен, както и много птици. На юг в преходната зона се появяват нискорасли дървета и храсти – бреза джудже, върба джудже, няколко вида боровинки и др. Разпространени са северният елен, който е в основата на стопанството на местните жители, както и полярната лисица. От птиците се срещат гъски, патици, бели сови (фиг. 8) . Типичен представител на гризачите е лемингът (фиг. 7) .

Тайга

В най-северната част на умерения климатичен пояс е разположена зоната на тайгата. Тя заема широка ивица от планината Урал до Тихия океан. Кои са особеностите на климата в северната част на умерения пояс? Как те се отразяват върху режима на реките? В тайгата са разположени много езера и блата. През територията ù протичат големи реки. От почвените типове широко разпространени са слабо плодородните подзолисти и кафяви горски почви. Тайгата на Азия е най-голямата иглолистна гора на Земята. Представена е от смърч, сибирски кедър, сибирска лиственица, ела и др. Тези дървета са с много добре развита коренова система, разположена в горните хоризонти на почвата поради вечната ù замръзналост в дълбочина. От животинските видове най-характерни са лос, кафява мечка (фиг. 9) , рис, катерица, лисица. Те са обект на ловуване заради ценната си кожа. От птиците се срещат глухар (фиг. 9) , ястреб, кълвач, кедровка (фиг. 9) и др. Чистите води на сибирските реки изобилстват от риба.

Голяма напаст са комарите. На юг тайгата постепенно преминава в смесени гори, които обхващат тясна ивица в южната част на Западносибирската низина. Тук освен иглолистните видове на тайгата се срещат още бреза, липа и др.

Широколистни и смесени гори

 

Те заемат значителни площи от басейна на р. Амур, северните и западните части на Корейския полуостров, както и част от Японските острови. Кои са основните фактори, формиращи климата в тази частна континента? Как климатичните особености влияят на режима на реките? Най-характерният почвен тип за тази зона са кафявите горски почви, а покрай реките – алувиалните почви. Растителният свят е представен от много широколистни листопадни видове – монголски дъб, манджурски орех (фиг. 11) , амурска липа, бук, клен, ясен, от храстите – амурски люляк, дива лоза и др. Тук се среща и растението женшен (фиг. 10) , от чиито корени се правят ценни лекарства.

Животинският свят също е богат. Тук обитават амурският тигър (фиг. 14) , петнистият елен (фиг. 12) , дивата котка, в планините на Китай – пандата (фиг. 15) , а от птиците – фазанът, патицата мандарин (фиг. 15) , японският жерав, синигерът и др.

 

Степи

Те заемат преходните територии между зоните на смесените и широколистните гори и зоната на пустините и полупустините. Чертите на климата в степите са континентални. Какво означава това? Почвите са плодородни – черноземи, а към пустините постепенно преминават в кестеняви. Големи площи от черноземите са превърнати в обработваеми земи. Преобладаващата растителност е тревна – житни треви, пелин и др. Голямо е разнообразието на животните. Срещат се лисици, див заек, гущери, змии, а от гризачите – полска мишка, лалугер (фиг. 17) , полевка. От птиците – яребица, чучулига (фиг. 16) , сова, ястреб (фиг. 16) и др.

 

Пустини и полупустини

На какво се дължи съществуването на толкова много пустини и полупустини в континента Азия? Какво е характерно за климата в пустинните райони на континента? В полупустинните области почвите са светлокестеняви, а в пустините – солени и слаборазвити скелетни. Големи пространства са заети от пясъци и чакъли. Във вътрешно континенталните пустинипод въздействието на вятъра са се образували големи подвижни сърповидни пясъчни дюни, наречени бархани. Най-благоприятни условия за развитието на растителността и за заселване съществуват в оазисите, разположени около постоянните извори и кладенците. От растителните видове са разпространени саксаулът (фиг. 19) и тамариксът. По бреговете на постоянните реки се развиват тополи, върби, тръстика. В оазисите на Арабския полуостров виреят финиковата палма и зокумът.

 

От животинските видове най-характерни са двугърба камила (фиг. 18) (в пустините на Централна Азия), антилопа оронго, магаре кулан (фиг. 20) , антилопа дзерен, редица видове гущери, скорпиони и змии. В тропичната пустиня Тар, разположена в западната част на полуостров Индостан, живее азиатският тарийски лъв.

Още нещо за...

Най-разпространеното животно в тундрата и лесотундрата е еленът. Той дава на местните жители вкусно месо, гъсто маслено мляко, кожи за облекла, обувки, постелки. Използва се и като впрегатна сила за теглене на шейни. Еленът е пригоден към местните условия и сам си намира храна. През зимата разчупва снега и леда и си изравя мъхове и лишеи (фиг. 2) .

Бялата мечка е огромен бозайник, достигащ до 3 m дължина и тегло над 700 kg 3. Козината и е изключително гъста, като плътно покрива цялото тяло, включително и ходилата на животното. Тя предпазва ефикасно тялото от действието на студа. Бялата мечка е отличен плувец. Под водата очите и са отворени и тя лесно вижда преследваната плячка. В състояние е да изкара няколко денонощия в ледената вода и да плува със скорост 4 – 6 km в час. Понякога бели мечки са забелязвани да плуват на повече от 100 km от най-близкия бряг. Главна храна на бялата мечка са тюлените. Освен това обича риба и напада дори северни елени и полярни лисици. Най-голямо лакомство за нея са различните птичи яйца.

Сибирската тайга покрива огромни пространства от Азия с разнообразен релеф. Многобройните езера, блата и торфища разнообразяват пейзажа на просторните гъсти гори от смърчове, ели, борове и лиственици. Горите на тайгата заемат площ, около 50 пъти по-голяма от площта на България. Запасите от дървесина са няколко пъти по-големи от тези на канадската тайга. Много от животните на тайгата са обект на лов заради ценната си кожа – лисици с черна, златиста или сребристобяла пухкава козина, златка, самур, бобри и др.

Пустините и полупустините в полуостров Арабия заемат почти цялата му площ. Най-голяма е пустинята Руб ал Хали (Празно място), чиято площ е 6 пъти по-голяма от площта на страната ни (фиг. 13) . Западната и средната част на пустинята са заети от големи пясъчни дюни, някои от които имат височина над 150 m. Разположени една над друга, те напомнят разбушувал се безмълвен океан с жълтеникави вълни. Характерно явление за пустинята са миражите – видения на пътуващите през нея. Ветровете, духащи в тези райони, се наричат самум и хамсин. Хамсин на арабски означава „петдесет“ и се превежда като „вятър, духащ петдесет дни“.

Ключови думи:

природни зони: арктични пустини, тундра, тайга, широколистни гори, степи, твърдолистни гори и храсти, пустини и полупустини, вътрешноконтинентални пустини, савани, влажни екваториални и тропични гори, планинска природна област, оазиси, национални паркове, резервати