23.Население и политическа карта

В Азия са разположени едни от най-гъсто заселените територии в света. Как това разпределение на населението влияе на живота на хората?

Припомнете си по какъв начин правим характеристика на населението на даден континент. Съставете план за изучаването на населението на Азия.

Бройна населението

Азия е континентът с най-многобройно население – над 4,3 млрд. души, което е повече от половината население на света (фиг. 1) .

Гъстота и разпределение на населението

Разгледайте картата на населението на Азия (фиг. 8) . Изчислете средната гъстота на населението. Сравнете я с тази на вече изучените континенти. Какъв извод може да направите?

С най-голяма гъстота са Японските острови, както и долините на реките Хуанхъ, Яндзъ, Инд и Ганг. Рядко населени са Сибир, полупустинните и пустинните области, високопланинските райони – Тибетското плато.

Съставна населението

Основната част от населението на Азия принадлежи към монголоидната раса (фиг. 2) , (фиг. 4) . Към нея се отнасят китайците (най-многобройният народ на Земята), японците, корейците, монголците, народите от полуостров Индокитай, Малайския архипелаг, Централна Азия и др.

 

Другата основна раса, разпространена в континента, е европеидната (фиг. 3) , (фиг. 5) , (фиг. 6) , (фиг. 7) . Към нея спадат народите, живеещи в Западна, Югозападна, Северна и част от Централна Азия, както и на полуостров Индостан. Тук се включват индийци (вторият по брой на населението народ в света), араби, афганистанци, турци, пакистанци и др. В северната част на континента живеят руснаци.

Представители на негроидната раса живеят в южните части на континента – в Шри Ланка и на полуостров Индостан.

Населението на Азия се разделя на местно (коренно), преселено и смесено.

В Азия живеят представители на всички световни религии – християнство, ислям, будизъм (фиг. 11) ,индуизъм (фиг. 12) и юдаизъм. В континента се намират някои от свещените градове, като Йерусалим и Мека (фиг. 9) , (фиг. 10) , Варанаси и др.

Бит и култура на населението

Азия е една от люлките на древните цивилизации.

Арабите населяват предимно Югозападна Азия – Арабския полуостров, Месопотамия и др. Те са наследници на високоразвити древни култури. Част от тях живеят в пустинните и полупустинните райони и се занимават главно с животновъдство. Заедно със стадата си те се придвижват от едно място на друго (фиг. 13) . Основната религия е ислямът. В Израел живеят евреи, чиято религия е юдаизмът.

Индийците населяват голяма част от Южна Азия. Те са народ с древна култура и традиции (фиг. 14) , но между тях съществуват редица езикови и религиозни различия. Занимават се предимно със земеделие и животновъдство. Основните им религии са индуизмът, будизмът и ислямът.

В Източна Азия живеят китайци, корейци и японци. Древните китайци достигнали високо развитие и култура.

Те познавали хартията и книгопечатането. Дали са на света компаса, барута, порцелана (фиг. 15) . В земеделието са използвали изкуственото напояване. Сега населението в Източна Азия е заето в развитото машиностроене, текстилна, хранителна промишленост и др. Тези райони бележат силно стопанско развитие през последните десетилетия. Това оказва влияние и върху особеностите на бита. Разпространена религия е будизмът.

Народите в степите и полупустините на Централна Азия живеят в преносими жилища, наречени юрти (фиг. 18) , и поддържат древни традиции (фиг. 21) . Занимават се главно с животновъдство – отглеждат се камили, овце, кози, коне, а в планинските райони – местни говеда – якове (фиг. 16) , (фиг. 17) .

 

На островите в Югоизточна Азия живеят различни народи, свързани главно с исляма и християнството. Някои от островите като Бали и Ява са с много добре развит туризъм (фиг. 19) .

Политическа карта на Азия. Формиране

Съвременната политическа карта на Азия е резултат от дългата история на народите от континента. Векове наред много от азиатските страни са били колонии на Великобритания, Испания, Португалия, Нидерландия, Франция и др. В тях е живеела по-голямата част от населението на континента. В резултат на борбата за независимост постепенно възникват нови държави с различен път на развитие. В Азия има около 50 независими държави. Някои от тях имат територии и в Европа, например Русия и Турция. Посочете ги на картата.

 

Различни са и формите на управление в страните – републики и монархии. Републики са Китай, Индия, Турция, Иран и др. Държави с монархическо управление са Япония (фиг. 24) , Тайланд (фиг. 20) , Йордания, Бруней (фиг. 23) и др.

Сред страните с най-многобройно население са Китай, Индия (фиг. 26) , Индонезия, Япония, Пакистан, а с най-малобройно – Република Малдиви, Бруней и др.

В Азия се очертават няколко различни региона със специфични особености по отношение на формите на управление на страните, на населението с неговите бит и традиции, на развитието на стопанството и др.

Още нещо за...

Република Малдиви е сред най-малките страни на политическата карта на света – 298 km2 . Състои се от 26 атола, които обединяват 1196 малки коралови острова (фиг. 22) .

 

Най-високата точка на страната достига едва 3 m. Климатът през цялата година е влажен и топъл. Населението на страната е около 315 хил. души. Природните условия на страната са помогнали за развитие на туризма през последните десетилетия (фиг. 25) . Развити са риболовът и ловът на бисерни миди. Отглеждат се ориз, хлебно дърво, банани, манго и цитрусови плодове.Кои са причините в страната да се развива туризмът?

Ключови думи:

население, брой и гъстота, състав, разпределение, раси, бит и култура, преселено население, индуизъм, свещени градове, юрти, политическа карта, колонии, форми на управление: републики, монархии

Въпроси и задачи:

1. Сравнете броя на населението в Азия с този на останалите изучени континенти. Как е разпределено то по територията на континента? Направете изводи.

2. В кои части на континента живеят арабите и към коя раса се отнасят?

3. Какво е най-характерното за бита и културата на народите в Южна Азия?

4. Нанесете на контурната политическа карта на Азия най-големите страни и градове на континента. Кои са те и в райони с какви природни условия са разположени?

5. Проучете къде в Азия има проблеми, свързани с бързото нарастване на броя на населението.

6. Разгледайте картата със средната гъстота на населението в Азия. Посочете кои райони и страни са най-гъстонаселени.