24.Население и политическа карта на Азия

Моите географски изследвания

I. Брой и гъстота на населението

Задача 1.

Кои са страните в Азия с най-голям брой на населението? Сравнете ги с най-многолюдните страни в Северна и Южна Америка и направете изводи. Ползвайте диаграмите.

Страни с най-голям брой на населението в Азия
Страни с най-голям брой на населението в Северна Америка
Страни с най-голям брой на населението в Южна Америка

Задача 2.

Припомнете си какво е средна гъстота на населението и как се изчислява.Изчислете средната гъстота на населението на посочените в табл. 1 държави от Азия. Запишете резултатите в тетрадките си.

табл. 1
ДържаваПлощ (km2 )Население (брой жители)
Индия 3 300 000 1 326 801 576
Китай 9 600 000 1 382 323 332
Казахстан 2 700 000 17 855 384
Индонезия 1 904 000 260 581 100
Турция 780 000 80 781 435
Япония 378 000 126 381 332

Задача 3.

Изчислете средната гъстота на регионите в Азия с помощта на данните в табл. 2. Запишете ги в тетрадките си.

табл. 2
Регион Територия km2 Население (брой жители)
Югозападна Азия 7 000 000 261 762 231
Южна и Югоизточна Азия 8 600 000 2 487 386 784
Централна Азия 4 700 000 68 297 733
Източна Азия 11 700 000 1 618 747 725

Задача 4.

Определете за всяка от държавите в табл. 1 към кой от регионите на Азия се отнася. Сравнете средната гъстота на тези страни със средната гъстота на региона, в който се намират. Използвайте картата на регионите и политическата карта на Азия.

Задача 5.

Кои са причините за различната гъстота на населението в отделните страни и региони в Азия? Какви според вас са проблемите, свързани с големия брой и гъстота на населението в определени райони?

Задача 6.

Сравнете картата на средната гъстота на населението в Азия (с. 101, фиг. 8) и политическата карта на Азия. Определете в кои страни има територии без постоянно население. В кои страни средната гъстота на населението е много малка? Кои са причините за това?

II. Състав, бит и култура на населението

Задача 7.

Прочетете трите текста и определете особеностите на кои народи от Азия описват:

а) Древен народ от Източна Азия. Използвали са въглищата, отглеждали са по няколко реколти годишно, познавали са хартията и книгопечатането. Изобретили са компаса, барута и порцелана.

б) Наследници на древна култура. Живеят в Западна Азия. Част от тях имат номадски начин на живот. Отглеждат камили, коне, овце, кози. Имат богати залежи на нефт и природен газ.

в) Народи с древна култура и традиции. Между тях съществуват редица езикови и религиозни различия. Живеят на полуостров Индостан. Отнасят се към европеидната раса.

Задача 8.

Определете кои са ключовите думи, които характеризират народите, описани в задача 7.

Задача 9.

Отбележете на контурните карти кои територии и кои държави населяват тези народи.

Задача 10.

Проучете кои други народи в Азия се отличават с интересен бит и култура.

Задача 11.

 

Разгледайте изображенията и определете за кои климатични пояси и природни зони се отнасят тези типове жилища. Каква е връзката между климата и бита на хората?

Задача 12.

Прочетете текста и изпълнете задачите:

През 1861 г. френският природо - изследовател Анри Муо изследвал тропичните гори на полуостров Индокитай. Той открил случайно пътека, по която се движели група поклонници. Ученият ги последвал и пред очите му се открили кулите на фантастичен град, целия покрит с релефи, статуи и орнаменти.

Това е част от историята на откриване на едно от чудесата на света – древния град Ангкор в Камбоджа.

1. Потърсете в различни източници информация за този обект или за други културни забележителности на Азия.2. Подгответе писмено съобщение, постер или презентация за проучения обект и го представете пред класа.3. Какво е значението на древните културно исторически паметници за съвременните хора?

Задача 13.

Потърсете информация за страни в Азия, засегнати от някои от изброените световни проблеми.

Изостаналост и бедност на страните – . ? .

Недостиг на ресурси – вода, суровини, енергия – . ? .

Проблеми с изхранването на населението – . ? .

Бързо увеличаване на населението – . ? .

Екологичен проблем – . ? .

Запишете за всяка от изпълнените задачи как преценявате, че сте се справили:

1. Справям се без затруднение!

2. Справям се с малки трудности!

3. Имам нужда от помощ!