25.Стопанство

Какво е мястото на Азия в световното стопанство?

Спомнете си кои и къде са най-големите находища на полезни изкопаеми в континента.

Факторите за развитие на стопанството в Азия са:

географското положение, природните условия и ресурси, традициите на местното население, историческото развитие и формирането на съвременната политическа карта. В наше време важен фактор е развитието на новите технологии.

По време на колонизирането в много от азиатските страни пристигат заселници, които пренасят своя опит. Това спомага за по-бързото развитие на земеделието и промишлеността. Създават се плантации за производство на чай, каучук, подправки и др. Множеството войни на континента влияят негативно на стопанството.

Азия притежава огромни природни ресурси. По тази причина в различните части на континента се развиват различни стопански дейности. Дайте примери, като изхождате от факторите за развитие на стопанството. Пазарното стопанство е водещо в повечето страни на Азия.

Земеделието

е основна стопанска дейност в редица страни на Азия. Характерно за континента е терасираното земеделие (фиг. 6) .Разгледайте табл. 1 и посочете кои култури за кой район са характерни. В равнинните и полупланинските райони е развито животновъдството. Тук условията са подходящи за отглеждането на говеда, овце, коне. В пустините и полупустините на Централна Азия, Арабския полуостров, Иранската планинска земя най-важното домашно животно е камилата. На полуостровите Индостан и Индокитай слоновете са „помощници“ в стопанството (фиг. 7). Във високите планини на Централна Азия ценно домашно животно е якът. В Северна Азия се отглеждат елени. В гъстонаселените райони се развива свиневъдството. Страните с излаз на море са водещи в риболова – Япония, Република Корея, Китай и др.

Табл. 1. Земеделски култури по региони
РегионЗемеделски култури
Югозападна Азия маслини, зърнени култури, финикова палма и др.
Южна и Югоизточна Азия ориз, памук, захарна тръстика, каучуково дърво, чай, кокосова палма, канела и др.
Източна Азия ориз, пшеница, цитрусови култури, памук, чай и др.
Централна Азия памук, зърнени култури, картофи и др.

Промишлеността

важен стопански отрасъл за редица азиатски страни. Тук водещо място заемат Китай и Япония. Основни промишлени отрасли са металургия (фиг. 9), (фиг. 10),

 

машиностроене, химическа промишленост, електроника (фиг. 8), автомобилостроене, самолетостроене и др. Силно развита е добивната промишленост в Русия, Китай, Индия, арабските страни и др. (фиг. 5) на основата на собствени полезни изкопаеми. Текстилната промишленост е много добре представена на основата на произвеждани суровини в Източна и Южна Азия.

Транспортът

 

спомага за преодоляване на огромните разстояния между отдалечените части на Азия и за осъществяване на връзките с останалите континенти (фиг. 1), (фиг. 2), (фиг. 3), (фиг. 4), (фиг. 5).

 

В кои части на континента няма развит шосеен и железопътен транспорт и защо?

Туризмът

е бързо развиващ се отрасъл. Най-посещавани в Азия са Великата китайска стена, мавзолеят Тадж Махал в Индия, природните красоти на Хималаите и Тибет, паметниците на културата в Близкия изток и др. (фиг. 11).

Повечето страни на Азия са с добре развити стопански връзки както помежду си, така и с останалите части на света. Търговията заема водещо място.

Ключови думи:

стопанство, фактори за развитие, нови технологии, природни ресурси, земеделие, промишленост, транспорт, туризъм, стопански връзки, търговия

Още нещо за...

Оризът е основна култура в Източна и Южна Азия. Той е култивиран още от дълбока древност. Зърната му съдържат ценни хранителни съставки. Освен за храна той се използва като суровина за производство на спирт, както и за лекарства. Сламата от ориз се използва за храна на животните, както и за изготвяне на плетени изделия и производство на фина хартия. За отглеждането му се изискват големи количества вода. Най-големи производители на ориз са Китай, Индия, Индонезия, Япония, където годишно от него може да се добива повече от една реколта (фиг. 6).

Защо е важно да се произвеждат големи количества от тази земеделска култура в континента?

Въпроси и задачи:

1.Има ли връзка между природните ресурси на континента и развитието на стопанството. Дайте примери.

2.Потърсете прилики и разлики между стопанствата на Северна Америка и Азия. Запишете ги в таблица.

3.Проучете и подгответе презентация, постер или рекламна брошура за интересни природни и културни обекти, които туристите могат да посетят в Азия.

4.Какви стоки се изнасят от страните на континента за останалите части на света?

5.Нанесете основните стопански дейности в контурните карти.