27.Групиране на страните в Азия

В този урок ще се превърнете в изследователи на страните. Ще се научите да откривате общото между тях и да ги групирате по различни признаци. В края на часа ще можете да подготвяте материали за страните в Азия за различни медии.

Разнообразието на природните обекти, народите и държавите на Земята е огромно. За да се ориентираме по-добре при изучаването им, е необходимо да можем да ги подредим по различни показатели в групи, в които всички обекти, народи и държави да си приличат поне по един признак.

Задача 1.

По кои показатели са избрани страните, включени в следните диаграми?

 

Задача 2.

Групирайте страните от Азия по площ в три групи като използвате данните от табл. 1.

Таблица 1
Страна Площ, km2
1 Китай 9 596 691
2 Индия 3 287 590
3 Република Малдиви 298
4 Република Корея 100 210
5 Касахстан 2 724 900
6 Афганистан 652 864
7 Япония 377 835
8 Сингапур 583

Големи:
Средно големи:
Малки:

Допълнете групите с още примери, като използвате политическата карта на Азия.

Задача 3.

Групирайте страните от Азия по брой на населението в две групи, като използвате данните от табл. 2:

Таблица 2
Страна Брой на населението,млн. д.
Пакистан 193
Япония 127
Индонезия 261
Индия 1326
Китай 1382
Иран 80
Ирак 38
Казахстан 18
Монголия 3
Малдиви 0.35

Страни с голям брой на населението:

Страни с малък брой на населението:

Задача 4.

Групирайте страните по форма на управление, като ползвате информацията от табл. 3. Добавете още примери.

Таблица 3
Страна Форма на управление
Япония монархия
Китай република
Индия република
Саудитска Арабия монархия
Оман монархия
Бруней монархия
Иран република
Републики:

Монархии:

Задача 5.

Открийте на политическата карта столиците на страните от Азия, показани на снимките. Определете към кой регион се отнасят страните. Кои от тях са големи и кои – малки по площ?

  
  
  
  
 

Задача 6.

С помощта на политическата карта групирайте страни от Азия по географското им разположение:

Вътрешно-континентални:

С излаз на море:

Островни:

Разположени на полуостров:

Задача 7.

Разгледайте политическата карта в атласите. Открийте страни, в които има повече от два града с население над 1 млн. д., и държави, в които има само един град с население над 1 млн. д. Запишете ги в две колонки в тетрадките си.

Задача 8.

Групирайте страните в Азия според региона, в който се намират. Посочете по три примера:

Западна Азия:

Източна Азия:

Южна и Югоизточна Азия:

Централна Азия:

Задача 9.

Прочетете групите страни и определете по какъв признак са групирани.

Потърсете във всяка група по една страна, която се различава от останалите. Използвайте политическата карта на света.

а) Русия, Египет, Панама, Турция, Индия

б) Китай, Япония, Индия, Ирак, Монголия

в) Сингапур, Катар, Бруней, Бутан, Пакистан

г) Филипини, Република Корея, Индия, Саудитска Арабия, Тайланд

д) Япония, Филипини, Индонезия, Шри Ланка, Оман

Задача 10.

Направете изводи за групирането на страните в Азия и ги запишете в тетрадките си.

Запишете за всяка от изпълнените задачи как преценявате, че сте се справили:

1. Справям се без затруднение!

2. Справям се с малки трудности!

3. Имам нужда от помощ!