Страни в Южна Америка

Какво е общото и какво – различното в стопанството на Бразилия и Аржентина

С помощта на картата в атласа определете географското положение на Бразилия. С кои страни граничи?

БРАЗИЛИЯ

Бразилия е република . Тя е най-голямата по площ страна в Южна Америка – над 8,5 млн . Km2. Заема големи територии от централните и източните части на континента . Има широк излаз на Атлантическия океан .

Характеризирайте природата на тази страна, като използвате знанията си за природните зони на континента.

Природа

Бразилия има изключително разнообразна природа . На изток се издига Бразилската планинска земя, а на север и запад е разположена огромната низина на р . Амазонка, както и хълмисти и платовидни земи . Богата е на много полезни изкопаеми: железни и манганови руди, алуминиеви руди (боксити), злато, диаманти и др . Територията ù е пресечена от реките Амазонка с множество големи притоци, Сан Франсиску, Парана и др . Страната разполага с големи водни ресурси, а също и с огромни запаси на дървесина .

Население

Населението на страната е около 210 млн . д . и е разпределено твърде неравномерно . По-голямата част от него живее по атлантическото крайбрежие . Вътрешните територии са слабо заселени . Населението е основно смесено: метиси, мулати, самбо . То се отличава с висока раждаемост . Официалният език е португалски . Преобладава християнската религия . Столица е гр . Бразилия (фиг.4), но най-големи градове са Саo Паулo (фиг.8) и Рио де Жанейро . Най-големият град и индустриален център на р .Амазонка е гр . Манаус .Открийте на картата други по-големи градове в Бразилия.

Стопанство

Бразилия е най-силно развитата в стопанско отношение страна в Южна Америка . Промишлената продукция преобладава над земеделската . Добиват се и се изнасят големи количества руди . Силно развита е енергетиката . На границата с Парагвай на р . Парана е построена голямата ВЕЦ „Итайпу“ 1Силно развити са металургията и машиностроенето – автомобили, самолети, кораби и др .(фиг.2), (фиг.3)Произвеждат се минерални торове, химически влакна, пластмаси, текстилни и хранителни продукти . От растениевъдството най-развито е производството на кафе (фиг.12) (първо място в света), какао, банани, портокали, захарна тръстика, памук и др .(фиг.10), (фиг.11) Отглеждат се едър рогат добитък, овце, свине . Добре развити са всички видове транспорт . За усвояването на труднодостъпните райони на Амазония е построена голямата Трансамазонска магистрала .Карнавалът в Рио де Жанейро (фиг.7) , многобройните исторически и природни забележителности привличат все повече туристи .По (фиг.6) определете кои стоки изнася Бразилия.

Ключови думи:

географско разположение, природни условия, население – раси, народи, стопанство, столица, по-големи градове

Рио де Жанейро е един от най-красивите градове на планетата ни, наречен „перлата“ на Бразилия. Разположен е на Атлантическото крайбрежие на страната в залива Гуанабара. През 1502 г. европейците за първи път попадат тук и са смаяни от красотата на заливите, скалистите носове и островите. Те предполагат, че са в устието на голяма река и новооткритото място е наречено Рио де Жанейро (Януарска река), но по-късно се оказва, че това е само залив. По крайбрежието на града се простират чудесни пясъчни плажове, дълги почти 40 km, като най-известен от тях е плажът Копакабана. Градът е известен и с ежегодният си пъстър и шумен карнавал, привличащ хиляди туристи от цял свят. През 2016 г. в Рио де Жанейро се проведоха XXXIлетни олимпийски игри. Това са първите олимпийски игри, проведени в Южна Америка

(фиг.5) (фиг.9)

Аржентина

Географско положение

С помощта на картата определете географското положение на Аржентина. Кои са нейните съседи? Аржентина е република . Разположена е в югоизточната част на континента и има широк излаз на Атлантическия океан .Площта ù е почти 2,8 млн . km2

Природа

В природно отношение Аржентина обхваща от низинни и равнинни територии в Лаплатската низина, Пампата и Патагония до планинските вериги на Андите и островите Огнена земя .В северната ù част протича голямата река Парана . Богата е на различни полезни изкопаеми: нефт и природен газ, оловноцинкови, железни и уранови руди

Население

Населението на страната възлиза на около 45 млн . д . Съставено е от аржентинци, италианци, испанци и др . Официалният език е испански . Преобладаваща е християнската религия .Столица на страната е Буенос Айрес с население над 12 млн .д . (фиг.17) Открийте на картата други по-големи градове в Аржентина.

Стопанство

Аржентина е промишлено-земеделска страна . Добре развит е добивът на нефт и природен газ, железни и уранови руди и др . От промишлените отрасли се развиват металургията и нефтохимията, машиностроенето, месопреработването и производството на хранителни стоки (фиг.20) , кожени изделия и обувки, винопроизводството (фиг.16) и др .От животновъдството особено силно развити са говедовъдството и овцевъдството (фиг.14) , (фиг.15) , (фиг.19), По износ на кожи (фиг.18), Аржентина е сред първите в света . Страната е един от най-големите производители и износители на пшеница и други зърнени култури (фиг.22) .Отглеждат се слънчоглед, захарна тръстика, лен, памук, тютюн и др . Шосейният и железопътният транспорт са сравнително добре развити . Главно морско пристанище е Буенос Айрес (фиг.24), а страната разполага с над 10 международни летища (фиг.21) ,През последните десетилетия бързо развитие получава туризмът (фиг.13) , (фиг.23).

Въпроси и задачи:

1.Сравнете географското положение на Бразилия и Аржентина.

2. Изчислете средната гъстота на двете страни, като знаете площта на Бразилия и на Аржентина и броя на населението им.

3. Посочете кои са основните продукти, които Бразилия и Аржентина изнасят.

4. Как природните условия и ресурси на страните влияят на развитието на стопанските дейности в тях?

5. С помощта на картите в атласа направете кратка географска характеристика на Венесуела