9-Климат, климатични пояси и области на Северна Америка

Какви са особеностите на климата на континента? Каква е връзката между климата и географското положение?

фиг. 1

Фактори за формиране на климата

Географско положение.

Континентът Северна Америка се простира изцяло на север от Екватора от 7° с.ш. на юг до северната част на остров Гренландия в Северния ледовит океан. В резултат на това в континента от юг на север се срещат всички климатични пояси с изключение на екваториалния.

Океани, морета и течения, формирали се в тях.

Кои са най-големите течения в океаните и моретата, ограждащи Северна Америка?

С особено важно значение за климата по източното крайбрежие на континента е топлото течение Гълфстрийм. Заражда се в областта на Мексиканския залив (фиг. 1). То повишава температурата и влажността в района. През лятото охлаждащо е влиянието на водите от Хъдсъновия залив, поради което той е наречен „хладилникът на Северна Америка“ (фиг. 2).

фиг. 3

Въздушни маси.

С най-важно значение са тропичните, умерените и въздушните маси на арктичните ширини.

Често през зимния сезон от север нахлуват арктични маси през „климатичния коридор“ между Кордилерите и Апалачите, и сковават континента, нанасяйки огромни щети на стопанството. Топлите и влажни тропични маси от Атлантическия океан оказват затоплящо влияние върху климата на средните и южните части на континента. Често тук вилнеят мощните тропични урагани, предизвикващи силни разрушения (фиг. 3). В района на Мексиканския залив се проявяват силни вихрови бури, наречени торнадо (фиг. 7).

Релеф

Релефът определя климата на големи територии (фиг. 4), (фиг. 5). Кордилерите са преграда за нахлуващите въздушни маси откъм Тихия океан. Ето защо количеството на падналите валежи по западните склонове на Кордилерите е значително по-голямо, отколкото по източните.

Елементи на климата

фиг. 7

Припомнете си кои са елементите климата!

Температурите в континента се повишават в посока от север на юг. Температурите по източното крайбрежие са повисоки в сравнение със западното. Високи температури се отбелязват и в тропичните полупустини и пустини на континента (фиг. 6). Най-висока температура, измерена в континента, е в Долината на смъртта – около +56,7°С на сянка, а най-студено място е Гренландия с минимална температура –66°С (фиг. 8).

Валежите са най-оскъдни в тропичните пустини и по западното тропично крайбрежие поради студеното Калифорнийско течение. Значително по-влажен е климатът по източното крайбрежие и островната част на Северна Америка под влияние на топлите течения, формирани от пасатните ветрове (фиг. 9). С голяма влажност се отличава климатът в западната част на Карибско море, полуостров Флорида (фиг. 12) и Мексиканския залив. Тук годишните валежни количества на места надвишават 6000 mm.

Преобладаващите ветрове в континента са от запад, но духат и пасатни ветрове от североизток.

Анализът на климатичните фактори и елементи позволява да се отделят шест климатични пояса и една климатична област в континента.

Таблица 1. Климатични пояси.
Климатичен пояс/област Географско местоположение Фактори,определящи особеностите на климата Главни особености на климата в пояса/областта
Субекваториален климатичен пояс Най-южните части на континента Екваториални и тропични въздушни маси, влияние на Атлантичес-кия и Тихия океан Високи температури, обилни валежи през цялата година
Тропичен климатичен пояс Полуостров Флорида, Антилските острови и по-тясната част на континента на юг от 30° с.ш. Тропични въздушни маси, североизточни пасати Сух тропичен климат – във вътрешните плата на Кордилерите. Влажен – в източната част. Температурите са високи – 24 – 28°С, но температурните амплитуди са малки. Ураганите са често явление в пояса.
Субтропичен климатичен пояс Обхваща земите между 30° с.ш. и 42° с.ш. Тропични и умерени въздушни маси, топлото течение Гълфстрийм Субтропичен (средиземноморски тип) с мека и влажна зима и горещо лято – по тясната ивица от тихоокеанското крайбрежие. Между веригите на Кордилерите – горещ и сух. Тук са се образували пустини, но зимата е сравнително хладна. На изток – през лятото, голяма влага от Мексиканския залив, но често нахлуват и студени въздушни маси от север. Често явление е торнадото
Умерен климатичен пояс Между 40° с.ш. и 58 – 60° с.ш. Умерени въздушни маси, влияние на Тихия и Атлантическия океан Ясно са изразени четирите годишни времена. В западните и източните му части валежите са по-обилни, лятото е по-хладно – умерен океански климат. Вътрешните части са с високи температурните амплитуди, студена зима – умерен континентален тип климат. Лятото е топло (около 20°С). Валежите са с летен максимум.
Субполярен климатичен пояс Между 55 – 58° с.ш. на юг и земите около Северната полярна окръжност Умерени и полярни въздушни маси, влияние на океаните Температурните амплитуди са големи, лятото е кратко – до 3 месеца. Валежите са с летен максимум.
Полярен климатичен пояс Остров Гренландия, целият Северноамерикански архипелаг и тясна ивица от най-северната континентална част Арктични (полярни) въздушни маси Съвременно заледяване на о. Гренландия. През цялата година е студено. Валежите са ниски – около 100 mm, а средната годишна температура е под –12°С
Планинска климатична област Най-високите части на планините, най-добре е изразена в Кордилерите. Характерно е редуването на климатичните пояси във височина. В северните части планините имат постоянно заледяване, а на юг най-високите върхове и вулкански конуси са заснежени дори и в тропичния пояс.

Ключови думи:

фактори и елементи на климата, климатичен коридор, климатични пояси, умерен климат – океански и континентален, торнадо, субполярен пояс, планинска климатична област

Любопитно

Торнадото е характерно явление за южните части на Северна Америка. Възниква в дъждовните облаци и се разпространява до земната повърхност. Въздухът в него се върти обратно на часовниковата стрелка със скорост до 100 m/s, издига се спираловидно, като захваща прах, вода различни предмети. Обикновено се съпровожда с гръмотевици, силни дъждове и град.

Средните части на Северна Америка представляват огромен „климатичен коридор“, разположен между Скалистите планини и Апалачите. През годината тук се наблюдават нахлувания на студени въздушни маси от север на юг, което предизвиква понижение на температурите за кратко време с над 20°С. Това е природна катастрофа за плантациите, където се отглеждат по-топлолюбиви култури, като памук, тютюн и др. Понякога се наблюдават и нахлувания на топли въздушни маси от Мексиканския залив на север и става бързо повишаване на температурите с повече от 15 – 20°С, което също е неблагоприятно за земеделските култури.

Въпроси и задачи:

фиг. 10фиг. 11
  1. Кой е основният фактор, определящ разнообразието на климата в континента?
  2. Кои са разликите в климатичните условия по западното и източното крайбрежие?
  3. Обяснете климатичните различия между полуостровите Калифорния и Флорида.
  4. Характеризирайте умерения климат по климатограмата на станция Ню Йорк и климата в Най-големия град на континента – Мексико (фиг. 10), (фиг. 11).
  5. Кои са оградните океани, морета и формиралите се в тях водни течения? Нанесете ги на контурната карта – топлите течения с червен цвят, а студените – със син, както и климатичните пояси.