19.ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЯ

След като се пренесе по далекопроводите, електричната енергия се превръща в друг вид енергия, която ние използваме – топлинна, светлинна, механична и др.

Eлектрична енергия може да се получи от различни видове батерии. За промишлеността и за бита обаче е необходима много повече електрична енергия. Тя се получава в електроцентралите от енергията на падащата вода, енергията на вятъра, енергията на изгаряне на горива, енергията на атомното ядро и енергията на слънчевите лъчи (фиг. 1).

ТОПЛИННО ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИЯ ТОК

При насоченото си движение по проводниците електроните пренасят електрична енергия. Част от тази енергия винаги се превръща в топлина. Дори компютърът, който консумира малко електрична енергия, се нагрява от тази топлина. Когато искаме да получим повече топлина от електричната енергия, използваме устройства, в които има нагреватели. В техните нагреватели почти изцяло електричната енергия се превръща в топлина. Нагреватели има в електрическия бойлер, в електрическата фурна, в електрическия радиатор и в много други уреди (фиг. 2, 3).

При топлинното действие на електричния ток електричната енергия се превръща в топлина.

СВЕТЛИННО ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИЯ ТОК

Нагрятите до висока температура проводници излъчват и светлина, която може да има различни цветове. Това означава, че често пъти едновременно с топлинното действие на тока се проявява и светлинно действие на тока.

Лампите с нагреваема (нажежаема) жичка са пример за топлинно и светлинно действие на електричния ток (фиг. 4). При тях жичката се нагрява до температури над 2500°C и затова се излъчва и светлина. Ако докоснем такава изгасена лампа веднага след като е работила дълго време, тя е гореща. При тези лампи малка част от електричната енергия се превръща в светлинна. Поради това те вече не се използват масово и се заменят от т.нар. енергоспестяващи лампи.

Има различни видове енергоспестяващи лампи – луминесцентни и светодиодни (LED лампи) (фиг. 5). Наричат се енергоспестяващи, защото при тях поголяма част от електричната енергия се превръща в светлинна и те почти не се нагряват.

При светлинното действие на електричния ток електричната енергия се превръща в светлина.

МЕХАНИЧНО ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИЯ ТОК

Чрез електричен ток се задвижват трамваите, мотрисите в метрото, машините за обработване на материали, перките на вентилатори за охлаждане на въздуха и мн. др. Това е възможно, тъй като електричната енергия може да се превърне и в енергия на движението, която наричаме механична енергия.

Когато електричният ток, протичащ през проводници, взаимодейства с магнит, проводникът се задвижва. На (фиг. 6) е показана схема, на която има проводник, по който тече ток. При поставянето на магнит проводникът се отклонява. Това се използва за направата на устройства, наречени електромотори. Всички устройства, които превръщат електричната енергия в механична, имат електромотори.

При механичното действие на електричния ток електричната енергия се превръща в енергия на движението – механична енергия. При механичното действие на електричния ток електричната енергия се превръща в енергия на движението – механична енергия.

Eдно съвременно приложение на механичното действие на тока са електромобилите. Те работят с огромни батерии, които се зареждат на електростанции. Когато свирим на електрическа китара, електричната енергия се превръща в енергия на звука, която е вид механична енергия.

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК

Съвременният начин на живот е немислим без използването на електричната енергия. При работа с електрически уреди обаче трябва да спазваме правила за безопасност.

Най-опасно за здравето за човека е, когато през тялото му премине електричен ток. Това наричаме токов удар. Пораженията от токовия удар зависят от големината на тока и пътя на тока през тялото.

Когато в електрическите вериги протича много силен ток, проводниците се нагряват прекалено много и покриващият ги изолационен слой се нарушава, като може да се възпламени. Затова не бива да се включват много уреди наведнъж в електрическата мрежа или да се работи с повредени електроуреди.

Вашето поведение, когато използвате електрически уреди, е правилно, ако спазвате следващите правила за безопасна работа с електричен ток: Не бъркайте в контактите. Не използвайте проводници и контакти с нарушена изолация. Не поправяйте електроуредите сами, а използвайте помощта на техници. Спазвайте стриктно инструкциите за работа с електроуредите. При използване на електрически уреди работете със сухи ръце, щепсели и контакти. Дръжте електроуредите далече от вода. Тя съдържа примеси, поради което е проводник на електричен ток.

НАЙ-ВАЖНОТО

Електричният ток има топлинно, светлинно и механично действие. Електричната енергия може да се превръща в топлинна, светлинна и механична енергия. При работа с електрически уреди трябва да се спазват правила за безопасност.

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ.

1.В какъв вид енергия се превръща електричната енергия в ютията?
2. Работник отрязва дъска с електрически трион (фиг. 7). В какъв вид енергия се превръща електричната енергия?
3. Какви правила за безопасно поведение е важно да се спазват при работа с електрически уреди? Направете постер по темата.

Този знак предупреждава за опасност от токов удар. Съобразявайте се с него, когато го видите.