20.ПРОВОДНИЦИ И ИЗОЛАТОРИ

лабораторно упражнение

Металите провеждат добре топлина и електричен ток, докато други вещества, като въздухът, дървото, стъклото, керамиката, някои пластмаси, са лоши проводници на топлина и на електричен ток (фиг. 1)

Цел на лабораторното упражнение: Да се научите опитно да проверявате кои вещества са проводници на електричен ток и кои са изолатори.

Задача 1. Изследвайте протича ли електричен ток през металите.

Необходими уреди и материали:

батерия, проводници, проводници с щипки – накрайници, проводник от мед, лампа, прекъсвач, стоманени и железни гвоздеи

Начин на работа:

1. Свържете електрическа верига, както е показано на фиг. 2.

2. Затворете прекъсвача, за да се убедите, че във веригата протича електричен ток и лампата свети.

3. Отворете прекъсвача и откачете проводниците, които го свързват с батерията и лампата

4. На тяхно място поставете проводници с щипки – накрайници (фиг. 3). Така ще улесните работата си, когато изследвате дали протича ток през телата, направени от различни материали.

5. Закачете с щипките двата края на стоманен гвоздей и наблюдавайте дали лампата свети (фиг. 4).

6. По същия начин проведете опити с медния проводник и железния гвоздей.

7. Във всеки опит наблюдавайте дали лампата свети.

8. Направете извод за това кои вещества са проводници на електричен ток.

9. Запишете извода в тетрадката си.

Задача 2. Изследвайте протича ли електричен ток през тела, които не са направени от метал.

Необходими уреди и материали:

батерия, проводници, проводници с щипки – накрайници, лампа, прекъсвач, дървена линийка, пласт-масова линийка, гумен ластик или гума за изтриване, конец.

1. Използвайте вече свързаната от вас електрическа верига, в която има проводници с щипки – накрайници (фиг. 3).

2. Закачете с щипките краищата на дървената линийка и наблюдавайте дали лампата свети (фиг. 5).

3. По същия начин проведете опити с пластмасовата линийка, гумения ластик, гумата и конеца.

4. Във всеки опит наблюдавайте дали лампата свети.

5. Направете извод за това кои вещества са изолатори на електричен ток.

6. Запишете извода в тетрадката си.

Начин на работа:

Задача 3. Пречертайте в тетрадката си таблицата. Попълнете в нея резултатите от проведените опити и наблюдения и изводите, които сте направили.

Изследвано тялоЛампата свети ли, или не светиИзследваното тяло проводник
ли е, или е изолатор
стоманен гвоздей
железен гвоздей
меден проводник
дървена линийка
пластмасова линийка
гумен ластик или гумичка
конец

Допълнителна задача. Разгледайте отново фиг. 2 и отговорете на въпросите.

1. Защо, когато прекъсвачът в електрическата верига е отворен, не протича електричен ток?

2. Има ли между двата края на прекъсвача вещество, което да е изолатор и да не пропуска преминаването на електричен ток през електрическата верига?

И ОЩЕ...

Много красиво явление е електрическа мълния в океана или морето. Когато започне гръмотевична буря с мълнии, а вие сте във водата, веднага трябва да излезете, защото морската (океанската) вода е проводник на електричен ток. Тя съдържа соли, които при разтварянето си се превръщат в заредени частици, наречени йони.