22.ЕЛЕКТРОМАГНИТИ

Можем да намагнитим железен предмет, ако доближим до него един от полюсите на постоянен магнит и натрием няколко пъти в една посока.

Съществуват и други начини железните тела да придобиват свойствата на магнитите.

МАГНИТНИ СИЛИ ОКОЛО ПРОВОДНИК, ПРЕЗ КОЙТО ПРОТИЧА ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК

Знаете, че стрелката на компаса сочи винаги посоките Север - Юг. Ако доближим до нея постоянен магнит, той ще ѝ действа със сили, които ще я отклонят от това положение.

Нека над един компас поставим проводник, който посредством прекъсвач е свързан към източник на ток. Когато прекъсвачът е отворен, през проводника не протича електричен ток и стрелката на компаса сочи посоките Север - Юг (фиг. 1). Затворим ли прекъсвача, през проводника протича електричен ток. Магнитната стрелка на компаса се завърта, отклонявайки се от предишното положение (фиг. 2). Ако отново отворим прекъсвача, магнитната стрелка се връща в първоначалното си положение, защото през проводника не протича електричен ток. Следователно проводникът, през който протича електричен ток, действа с магнитни сили на магнитната стрелка на компаса и я отклонява от първоначалното ѝ положение Север - Юг, както това прави и постоянният магнит.

Около проводник, през който протича електричен ток, действат магнитни сили подобно на силите, с които действат постоянните магнити.

ЕЛЕКТРОМАГНИТ

Ако проводникът в електрическата верига е навит под формата на спирала, той също действа с магнитни сили на стрелката на компаса. Такъв проводник – навит под формата на спирала, се нарича намотка.

Най-лесно можем да направим намотка, като около железен пирон навием проводник. Поставеното в намотката тяло се нарича сърцевина. Ако свържем такава намотка с батерия, ще получим електромагнит.

Електромагнитът е устройство, състоящо се от намотка, през която тече електричен ток, и желязна сърцевина.

Ако доближим електромагнит до карфици или други малки железни тела, ще наблюдаваме, че те се привличат и залепват към пирона по същия начин, както към постоянен магнит (фиг. 3).

Сърцевината в електромагнита се намагнитва от електричния ток, който протича през намотката. Ако токът престане да протича през намотката, сърцевината се размагнитва. В зависимост от това от какво вещество е направена сърцевината, времето за размагнитване е различно. Сърцевина от стомана остава намагнитена дълго време след спирането на електричния ток. Ако сърцевината е направена от желязо, размагнитването става веднага след като спре протичането на електричен ток. Тогава железните предмети престават да са привлечени от електромагнита. Тази възможност да спираме и пускаме електромагнита, намира приложение в различни машини и устройства, които се използват в бита и техниката.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТИТЕ

Електромагнитите намират приложение в направата на електромагнитни кранове, чието предназначение е да пренасят тежки железни предмети (фиг. 4). Когато пренасяният метален предмет трябва да бъде пуснат, електричният ток се спира и електромагнитът престава да действа.

Електромагнитите се използват и за направата на електрически звънци, телефонни слушалки и др. Те са много важна част и в медицинските уреди, с които се прави диагностика – магнитните скенери. Модерен съвременен транспорт са влаковете на магнитни възглавници (фиг. 5). Електромагнитите им поддържат влака на няколко милиметра над релсите. Така се намаляват многократно триенето и шумът и се постигат високи скорости.

НАЙ-ВАЖНОТО

Около проводник, през който протича електричен ток, действат магнитни сили. Намотката е проводник, който е навит под формата на спирала. Електромагнитът се състои от намотка, през която тече електричен ток, и желязна сърцевина, поставена в нея.

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

1. Как може да докажете, че електричният ток има магнитно действие?
2. Какво вещество трябва да се използва за сърцевина на електромагнит, така че след спиране на тока в намотката електромагнитът да продължи още известно време да привлича железни предмети?
3. Ако управлявате електромагнитен кран и искате да пуснете вдигнат железен предмет, какво трябва да направите? Обяснете отговора.