24.ЕЛЕКТРИЧНИ И МАГНИТНИ ЯВЛЕНИЯ

преговор и обобщение

СТРОЕЖ НА АТОМА

Задача 1.

Разгледайте строежа на атом, изобразен на (фиг. 1). Кои от частиците в ядрото са протоните? Обяснете отговора си.

Задача 2.

Разгледайте на (фиг. 2) строежа на друг атом. По какво се различават атомите от (фиг. 1) и (фиг. 2)? Запишете в тетрадката си броя на електроните и броя на протоните в двата атома. Проверете в Интернет кои вещества имат атоми с такъв строеж.

ЕЛЕКТРИЧНИ И МАГНИТНИ СИЛИ

Действието на електрични и магнитни сили е причина за възникването съответно на електрични и магнитни явления. Електричните сили действат между електрични заряди, магнитните сили действат между магнити (фиг. 3). Електричните и магнитните сили са сили на привличане и сили на отблъскване (фиг. 4).

Задача 3.

На схемата на (фиг. 5) са изобразени три заредени тела, като зарядите на двете малки топчета са неизвестни. Определете заряда на двете топчета.

НАЕЛЕКТРИЗИРАНЕ И НАМАГНИТВАНЕ НА ТЕЛАТА

Задача 4.

При натриване на пластмасова пръчка с лист хартия пръчката става отрицателно заредена (фиг. 6А). Друго късче хартия, доближено до тази пръчка, се привлича. Обяснете причината за това, като разгледате схемата на (фиг. 6Б).

Задача 5.

Три еднакви стоманени топчета са доближени до прав постоянен магнит така, както е показано на (фиг. 7). Кое от топчетата – 1, 2 или 3, ще отделим от магнита с най-голяма сила?

ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК

Задача 6. Разгледайте (фиг. 8) и запишете в тетрадката си:

а) елементите на електрическата верига;
б) ще протича ли ток през тази верига;
в) какво показват стрелките на фигурата

Задача 7.

Начертайте таблица 1 в тетрадката си и разпределете веществата от първата колона в следващите две колони.

ВеществаПроводнициИзолатори
стъкло, пластмаса, сухо дърво, стомана, желязо, никел, хартия, алуминий, почва, графит, вода от чешмата, гума, порцелан

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЯ

Задача 8. При кои от изброените уреди електричната енергия се превръща само в топлинна?

луминесцентна лампа, вентилатор, сешоар за коса, електромотор, пералня, ютия

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

Задача 9. Защо е опасно да се поправят работещи електрически уреди?

Обяснете писмено в тетрадката си.

Допълнителни задачи