25.ФИЗИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

самооценка и самоконтрол

Цели на урока: Да си поставите сами оценка, като прецените доколко вашите знания и умения съответстват на формулираните в таблицата. Оценката, която сами ще си напишете, показ-ва доколко смятате, че сте разбрали и научили учебния материал дотук.Учителят ще ви помогне да разберете доколко вярно сте преценили равнището на знанията и уменията си и над какво трябва още да работите.

Направете следното:

КАРТА ЗА САМООЦЕНКА

Знания и умения Знания и умения Не мога да преценя Не мога Резултат от решението на задачата (решена или нерешена)
1. Превръщане на m/s в km/h и обратно
2. Описване на действието на силата на тежестта и силата на триене върху едно тяло
3. Прилагане на формулата за плътност в задачи
4. Обяснение на плаването и потъването на телата
5. Разпознаване на елементите в електрическа верига
6. Различаване на изолатори и проводници
7. Обяснение на действието на електричните сили
8. Обяснение на действието на магнитните сили

Ако имате 6 и повече съответствия, вие добре разбирате какво знаете и можете и какво – не.

Ако имате 5 и по-малко от 5 съответствия, вие не оценявате правилно равнището на знанията си.

ЗАДАЧИ ЗА САМООЦЕНКА

1. Автомобил се движи със скорост 10 m/s. Изразете скоростта в km/h.

2. Малко след скока на парашутиста движението му надолу се извършва с постоянна скорост (фиг. 1). Това означава, че силата на тежестта е:

3. Определете масата на един литър олио, ако плътността на олиото е 0,9 g/cm3.

(Припомнете си, че 1 L = 1 dm3 = 1000 cm3.)

4. Парче дърво плава във вода, като половината от обема му е под водата. Плътността на дървото е:

5. Начертайте в тетрадката си електрическа затворена верига с лампа, източник на ток и електрически прекъсвач.

6. Кое твърдение е грешно?

7. Облак, който е зареден с положителни заряди в долната си част, се намира над земната повърхност (фиг. 2). Какви заряди ще има върху тази повърхност, която е непосредствено под облака?

8. Към единия полюс на пръчковиден магнит са привлечени две стоманени карфици (фиг. 3). Обяснете защо се раздалечават краищата им.