26.ГРАДИВНИ ЧАСТИЦИ НА ВЕЩЕСТВАТА

Всичко около нас е изградено от вещества. От вещества е изграден и нашият организъм. В тази част на учебника ще изучите строежа и свойствата на важни за живота ни вещества. Ще усвоите и умения за изследване на техните свойства в учебната лаборатория, както и за използването им в бита.

Както вече научихте от уроците за електрични явления, атомите са сложни частици. Те са изградени от други още по-малки частици. Атомите са електронеутрални.

АТОМИ

Положително заредените частици в ядрото на атомите се наричат протони (p или p+). В ядрото има и други малки частици, които са електронеутрални. Те се наричат неутрони (n или n0). Отрицателно заредените частици – електроните (e–), се движат непрекъснато около ядрото на атома и образуват електронна обвивка.

Масата на атомите е изключително малка. Тя се определя от масите и от броя на протоните и на неутроните. Масата на електроните е пренебрежимо малка. Броят на протоните и на електроните е равен. Затова като цяло атомите са електронеутрални частици.

Атомите са най-малките градивни частици на веществата. Те са сложни електронеутрални частици, които се намират в непрекъснато движение. Изградени са от: ядро, съставено от протони и неутрони; електронна обвивка, съставена от електрони.

Прието е атомите да се представят под формата на сфери с определен размер и цвят (фиг. 1). В някои случаи в сферата се отбелязват броят на протоните, на неутроните и на електроните (фиг. 2).

МОЛЕКУЛИ

Атомите са стабилни частици, но въпреки това не могат да съществуват самостоятелно дълго време. Те се свързват помежду си и могат да образуват молекули. Атомите в молекулите може да са от един и същ или от различен вид.

Масата на молекулите се определя от вида и от броя на свързаните атоми. Тъй като атомите са електронеутрални, то и молекулите също са електронеутрални частици.

За разлика от атомите молекулите могат да съществуват самостоятелно. Както вече знаете от процеса дифузия, молекулите се намират в непрекъснато движение.

Молекулите са химически свързани помежду си еднакви или различни атоми. Те могат да съществуват самостоятелно и се намират в непрекъснато движение.

Много вещества съществуват под формата на молекули (фиг. 3).

ЙОНИ

Вече знаете, че при някои физични явления, като наелектризиране, броят на електроните може да се променя. При това електронеутралността на атомите се нарушава и се получават електрически заредени частици, които се наричат йони. Ако атом отдаде електрони, то в получения йон броят на електроните е по-малък от броя на протоните. Затова частицата е положителен йон (фиг. 4). Ако атом приеме електрони, се получава отрицателен йон, защото броят на електроните е по-голям от броя на протоните (фиг. 5).

От примерите на фиг. 4 и фиг. 5 се вижда, че при получаването на йони броят на протоните се запазва.

Йоните се получават от атомите, като приемат или отдават електрони. Те са частици, които притежават положителен или отрицателен електричен заряд.

Много вещества са изградени от йони.

Металите са изградени от йони с еднакви заряди. Други вещества, като натриевият хлорид (готварска сол), медният сулфат (син камък), натриевата основа (сода каустик), са изградени от йони с различни заряди (фиг. 6).

Градивни частици на веществата са атомите, молекулите или йоните.

НАЙ-ВАЖНОТО

 • Веществата са изградени от атоми, молекули или йони.
 • Атомите са най-малките градивни частици на веществата. Те са електронеутрални частици, които се състоят от ядро и електронна обвивка.
 • Молекулите могат да съществуват самостоятелно. Те са електронеутрални частици, изградени от свързани помежду си еднакви или различни атоми.
 • Молекулите могат да съществуват самостоятелно. Те са електронеутрални частици, изградени от свързани помежду си еднакви или различни атоми.
 • ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

  1. Кои от изучените градивни частици на веществата могат да съществуват самостоятелно и кои не?

  2. Петко твърди, че йони може да се получат при приемане или отдаване и на електрони, и на протони. Съгласни ли сте с него? Обяснете отговора си.

  3. Възможно ли е в един атом броят на електроните и на протоните да е различен? Обяснете отговора си.

  Домашен Експеримент

  Потърсете в интернет информация за атомите на водорода. Колко протона и неутрона има в тези атоми?