27.ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ. ПРОСТИ И СЛОЖНИ ВЕЩЕСТВА

Градивните частици на веществата са атомите, молекулите и йоните. Те изграждат различни вещества и определят различните им свойства.

ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Най-важната характеристика на атомите е броят на протоните в ядрата им. Броят на протоните в ядрата определя принадлежността на даден атом към определен химичен елемент.

Химичен елемент наричаме атомите с еднакъв брой протони в ядрата си.

Например въглеродните атоми принадлежат на химичния елемент въглерод, защото всички те имат по 6 протона в ядрата си. Броят на неутроните може да бъде 6, 7 или 8, но въпреки това всички те са атоми на химичния елемент въглерод. Каква е разликата може да разбереш ако прочетеш или питаш тете за изотопите

От сега нататък ще използваме само имената на елементите, без задължително да споменаваме вида на атома и броя на протоните, т.е. като се каже „химичния елемент уран“, се знае, че имаме предвид всички атоми на урана, които са с 92 протона в ядрата им.

В науката са познати 118 различни по вид атома, а следователно и 118 химични елемента.

Получаването на йони не променя броя на протоните, така че получаването на йони също не променя химичния елемент. Ето защо:

Атоми или йони с еднакъв брой протони в ядрата им са градивни частици на един и същ химичен елемент.

ПРОСТИ ВЕЩЕСТВА

Химичните елементи могат да съществуват самостоятелно под формата на прости вещества.

Простите вещества са изградени от атоми на един и същ химичен елемент.

Всеки един от елементите образува поне по едно просто вещество. Някои химични елементи обаче образуват по няколко прости вещества (фиг. 1). Ето защо броят на простите вещества надвишава многократ-но броя на химичните елементи.

Ако химичен елемент образува едно просто вещество, то имената на химичния елемент и на простото вещество съвпадат. Ако химичен лемент образува повече от едно просто вещество, то имената на простите вещества се различават от името на елемента.

Простите вещества може да бъдат в трите състояния – твърдо, течно, газообразно.

 • Най-често простите вещества са твърди (графит, диамант, сяра и почти всички метали).
 • Порядко простите вещества са газообразни (водород, кислород, азот, хлор и др.).
 • Течни са само бромът и живакът (фиг. 2).
 • СЛОЖНИ ВЕЩЕСТВА

  Сложни са веществата, които са изградени от атоми или йони на различни химични елементи. Сложните вещества се наричат още химични съединения.

  Сложно вещество (химично съединение) е силициевият диоксид, който се среща в природата като минерала кварц. В него един силициев атом е свързан с четири кислородни атома. Друг пример за химично съединение е калциевият оксид (негасената вар). То е изградено от положителни кал-циеви йони и от отрицателни оксидни йони.

  Свойствата на веществата зависят от вида на частиците, които ги изграждат, и от начина на подреждане на тези частици в пространството, тоест от техния строеж. Независимо дали са прости, или сложни, веществата може да бъдат с:

 • атомен строеж – графит, диамант, силициев диоксид (кварц) и др.;
 • молекулен строеж – кислород, сяра, вода, въглероден диоксид и др.;
 • йонен строеж – натриев хлорид (готварска сол), калциев оксид (негасена вар) и др. (фиг. 3).
 • Повечето от веществата, които изграждат живата и неживата природа, са сложни. Броят им е около 13 000 000 и постоянно нараства поради усилията на хората да получат нови вещества с полезни и уникални свойства.

  НАЙ-ВАЖНОТО

 • Повечето от веществата, които изграждат живата и неживата природа, са сложни. Броят им е около 13 000 000 и постоянно нараства поради усилията на хората да получат нови вещества с полезни и уникални свойства
 • Простите вещества са изградени от един химичен елемент (еднакви градивни частици). Сложните вещества (химичните съединения) са изградени от атоми или йони на различни химични елементи.
 • Свойствата на веществата зависят и от техния строеж.
 • ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

  1. Запишете в тетрадката си по един пример за просто и за сложно вещество в твърдо, в течно и в газообразно състояние.

  2. Като използвате знанията си от 5. клас, посочете две прости и две сложни вещества, които се срещат във въздуха.

  3. Опишете градивните частици, които съставят елемента въглерод. Броят на кои частици може да се променя, без да се променя принадлежността на атома към елемента въглерод? Дайте примери.

  И ОЩЕ...

  Броят на простите вещества е по-голям от броя на химичните елементи. Известните прости вещества са над 500, като постоянно се получават нови прости вещества при специални условия. Така например е получен метален водород – твърд водород със свойства на метал (провежда електричен ток, има метален блясък и др.).