28.СЪСТАВ И СТРОЕЖ НА ВЕЩЕСТВАТА

(преговор и обобщение)

Веществата се различават по своя строеж и състав и затова свойствата им също се различават.

ВСИЧКО НАЙ-ВАЖНО ЗА СЪСТАВА НА ВЕЩЕСТВАТА

Светът, който ни заобикаля, е изграден от час-тици. Видът и свойствата на тези частици вълнуват хората от древни времена. В средата на XIX в. се утвърждават понятията атом, молекула, йон и химичен елемент. Съдържанието им се променя с развитието на природните науки.

Освен атом, йон и молекула са открити и други частици, като протони, електрони, неутрони, а също и непознатите за вас – неутрино, кварки и много други.

За описание на свойствата и състава на веществата, които използваме ежедневно и от които са изградени живата и неживата природа, са необходими само няколко частици. Това са електроните, протоните, неутроните, атомите, йоните и молекулите.

Атомите, йоните и молекулите участват в образуването на различните вещества – прости и сложни.

ВСИЧКО НАЙ-ВАЖНО ЗА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Понятието, което е общо за строежа на всички вещества, е химичен елемент. Химичният елемент включва атоми или йони с еднакъв брой протони в ядрата им. Химичните елементи имат наименования, които се използват в ежедневието. Химични елементи са например кислородът, желязото, азотът, сярата.

ВСИЧКО НАЙ-ВАЖНО ЗА ВИДОВЕТЕ ВЕЩЕСТВА

Веществата представляват химически свързани атоми или йони на един или няколко елемента. Веществата се различават по строежа си, който се определя от вида на елементите и частиците, които са включени в тях. На фиг. 1 са показани различните видове вещества според състава и строежа им.

Значителна е разликата в броя на простите и на сложните вещества. Причината е не само във ъзможните комбинации между различните видове елементи, но и в различния брой на атомите, които могат да образуват молекули.

Независимо от какви частици са изградени простите вещества, те съдържат само един елемент. Независимо от какви частици са изградени сложните вещества, те съдържат два и повече елемента.

Задачи за преговор и обобщение

Отговорите запишете в тетрадката си!

Задача 1

Опишете особеностите на: протоните, електроните, атомите, йоните и молекулите.

Задача 2

Коя от изучените частици определя принадлежността на даден атом или йон към даден химичен елемент?

Задача 3

Кои от моделите на фиг. 2 са на положителни йони, кои са на отрицателни йони и кои са на атоми? Колко на брой са изобразените химични елементи?

Задача 4

Разгледайте моделите на фиг. 3 и отговорете на въпросите.

А) Кои от моделите са на смес от просто и сложно вещество?

Б) Кои от моделите са на сложни вещества?

В) Кой от моделите е на просто вещество?

Г) Кой от моделите е смес от прости вещества?

Допълнителна задача

  • азделете се на две групи. Нека едната група бъде „представител на простите вещества“, а другата – „представител на сложните вещества“.
  • Двама ученици (по един от всяка група) да запишат на бялата/черна класна дъска примери за съответните вещества за времето от 3 min. Допуска се помощ от останалите членове на групата.
  • След изтичане на времето, всяка група търси грешни примери на другата група.
  • За всеки верен пример се присъжда по 1 точка, а за всеки грешен пример се отнема 1 точка.
  • Аплодисменти за групата – победител.