29.ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

ВЕЩЕСТВА И ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ

При определени условия градивните частици на веществата могат да се прегрупират и да образуват нови вещества. Такива промени протичат постоянно в природата и в резултат на човешката дейност. В тази част ще се запознаете с тези промени, с характерните им особености и условия за протичане. Ще се запознаете и с някои важни за природата и човешката практика вещества.

ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ

Някои от свойствата на веществата са свързани с физични промени и явления, като: преминаване от едно състояние в друго, разтваряне, електропроводимост, топлопроводност, цвят, твърдост, мирис и др. Тези свойства се наричат физични. Те не са свързани с получаване на нови вещества. Физичните свойства са важни характеристики на веществата и в много случаи определят възможността за изработване на различни предмети от тях.

Промени, при които от едни вещества се получават други вещества, се наричат химични промени или химични реакции (процеси).

В природата и в ежедневието често сме свидетели на други явления, като горенето на хартия, ръждясването на железни предмети, гниенето на плодове, приготвянето на кекс, получаването на киселото мляко от прясно и много други. При всички тях се образуват нови вещества.

Ако в съд, пълен с кислород, внесем нажежено въгленче, то изгаря буйно, като се образува газът въглероден диоксид (фиг. 1). Протичането на реакцията е съпроводено с отделяне на топлина и светлина. С веществата настъпват промени. Атомите на въглерода от въгленчето и атомите от молекулите на кислорода се прегрупират по нов начин и се свързват помежду си, като образуват ново вещество – въглероден диоксид (фиг. 2). При този процес атомите на елементите не се променят, тъй като броят на протоните в ядрата им се запазва.

При химичните реакции (процеси) градивните частици (атоми или йони) на взаимодействащите си вещества се прегрупират и се получават нови вещества. При тези процеси ядрата на частиците не се променят и химичните елементи се запазват.

ЗАПИСВАНЕ НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ

Химичните реакции се записват чрез химични уравнения.

Химично уравнение на химичната реакция, изразяваща горенето на въгленчето, е:

Написаното химично уравнение се чете по следния начин: „При взаимодействието на въглерод с кислород се получава въглероден диоксид“. При прочитането може да се казват и условията, при които протича взаимодействието. В този случай химичното уравнение ще се прочете така: „При взаимодействието на въглерод с кислород при нагряване (или при висока температура) се получава въглероден диоксид“. Изчетеното по този начин уравнение дава повече информация.

Химичното уравнение се състои от две части: лява част, която съдържа изходните вещества, и дясна част, в която се записват продуктите на реакцията (получените вещества). Двете части се свързват чрез стрелка „ “, която винаги сочи от изходните вещества към продуктите на реакцията. Когато изходните и/или получените вещества са повече от едно, между наименованията им се поставя знакът „+“.

В природата протичат множество химични реакции. Тяхното изразяване чрез химични уравнения прави изучаването им по-лесно.

ЗАКОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МАСАТА НА ВЕЩЕСТВАТА ПРИ ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ

Ако се смесят 50,8 g железни стърготини и 35,2 g сяра на прах и сместа се загрее, протича химична реакция. В резултат на взаимодействието се получават точно 86 g железен сулфид, което е сборът от масите на желязото и сярата:

Сборът от масите на изходните вещества е равен на сбора от масите на продуктите на реакцията.

Тази зависимост е известна като Закон за запазване на масата на веществата. Формулиран е от френския учен Антоан Лавоазие през 1774 г. (фиг. 3). Законът за запазване масата на веществата при химичните реакции е общовалиден природен закон. Той показва, че веществата в природата не се губят, нито се появяват, а само се видоизменят. При химичните реакции атомите и йоните на химичните елементи преминават от едни вещества в други, като запазват своята маса.

НАЙ-ВАЖНОТО

 • При химичните реакции от едни вещества се получават други, нови вещества.
 • При химичните реакции елементите се запазват, като атомите и йоните им се прегрупират и образуват други вещества.
 • Химичните реакции се записват с химични уравнения.
 • Сборът от масите на изходните вещества е равен на сбора от масите на продуктите на реакцията.
 • ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

  Напишете в таблица 1 в тетрадката си изходните вещества и продуктите на съответните химични реакции.

  Химична реакцияИзходни веществаПродукти на реакцията
  A)
  Б)
  В)

  2.Изчислете масата на веществата в химичните реакции.