31. ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЗНАЦИ ЗА ПРОТИЧАНЕ НА ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ

(лабораторно упражнение)

В учебната лаборатория може да се провеждат много експерименти при определени условия. За протичането на химични реакции се съди по: отделяне на газ, получаване или разтваряне на утайка, специфичен мирис, промяна на цвета, отделяне на светлина и топлина.

Цели на лабораторното упражнение: Да проучите условията за протичане на химични процеси. Да установите признаците, по които се съди за протичането на реакциите. Да усъвършенствате уменията си за работа с вещества и лабораторно оборудване.

Необходими материали и пособия (фиг. 1):

Фиг. 1. Някои от необходимите за упражнението материали и пособия:
А) статив с епруветки;
Б) пипета;
В) пръскалка с вода;
Г) пластмасова лъжичка

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа, си припомнете правилата и пособията за работа в учебната лаборатория. Обърнете внимание на предупредителните знаци върху банките с веществата и правилата за оказване на първа помощ при инциденти. Изпълнявайте стриктно указанията на учителя. Използвайте предпазни средства – очила, ръкавици и престилка.

Предварителна подготовка

Разделeте се на групи. Всяка група да изпълни две от следващите задачи по указание на учителя. Всяка група представя резултатите от двата опита. Резултатите на всички групи се обобщават и анализират.

Номерирайте епруветките от № 1 до № 6.

Задача 1. Изследвайте взаимодействието на утайки с разтвор на амоняк.

Начин на работа:

Задача 2. Изследвайте взаимодействието на натриев хлорид и на меден сулфат с натриева основа.

Начин на работа:

Задача 3. Изследвайте взаимодействието на утайки с разтвор на амоняк.

Начин на работа:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАДАЧА

Опишете проведените експерименти и получените резултати в протокол. Представете протокола на учителя.

Таблица 1
Епруветка № Реакционна смес Признаци Протича ли реакция
1


2


3


4


5


Внимателно прехвърлете съдържанието от епруветките в съда за отпадъци. Изплакнете епруветките с помощта на пръскалката. Почистете работното си място.