32. СВОЙСТВА НА КИСЛОРОДА

Кислородът е приблизително 21% от състава на въздуха. Без него животът на Земята е немислим, тъй като участва в процеса дишане. Кислородът не гори, но поддържа горенето.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Кислородът е най-разпространеният химичен елемент на Земята. Освен във въздуха, той влиза в състава на водата и на много други сложни вещества в земната кора и в живите организми. В атмосферата съдържанието на простото вещество кислород е около 1015 t. Кислородът се свързва непрекъснато в химични съединения чрез процесите горене, дишане, ръждясване, гниене и много други, но и непрекъснато се възстановява чрез процеса фотосинтеза, който протича в зелените части на растенията.

СТРОЕЖ НА ПРОСТИТЕ ВЕЩЕСТВА НА КИСЛОРОДА

Кислородът има молекулен строеж.

Молекулата на кислорода се състои от два свързани помежду си атома на химичния елемент кислород. Химичният елемент кислород образува и друго просто вещество – озон. Молекулата на озона е съставена от три кислородни атома (фиг. 1, с. 60).

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА КИСЛОРОДА

При условията на Земята кислородът е безцветен газ без вкус и мирис. При много ниски температури се втечнява и представлява течност със синкав цвят.

В сравнение с въздуха кислородът е малко по-тежък.

При 20°С кислородът е слабо разтворим във вода – в 100 обема вода се разтварят 3,1 обема кислород. Въпреки малката му разтворимост количеството на кислорода е достатъчно за дишане на водните организми.

По-важните физични константи (постоянни величини) на кислорода са поместени в таблица 1.

Таблица 1
Физични константи на кислорода Стойности
Плътност (ρ), g/cm3 0,00143
Температура на топене (tT ), °С –218,7
Температура на кипене (tK ), °С –182,9

ХИМИЧНИ СВОЙСТВА НА КИСЛОРОДА

За да опишем химичните свойства на кислорода, трябва да знаем с кои вещества може да реагира.

Кислородът взаимодейства с простите вещества на повечето химични елементи. При тези взаимодействия се получават сложни вещества, които се наричат оксиди. Кислородът взаимодейства и с много сложни вещества.

Взаимодействие с водород и с други неметали

Ако се запали чист водород и над него се постави стъклена чаша, ще се образуват водни капчици по стените. Това показва, че продуктът, който се получава при взаимодействието на водорода с кислорода от въздуха, е вода (диводороден оксид).

водород + кислород --температура--> вода

2H2 + O2 --t--> 2H2O

ВНИМАНИЕ! Смес от водород и кислород (въздух) в различни съотношения на газовете образува гърмяща смес – смес, която при запалване избухва. Ето защо предварително трябва да се провери дали водородът е чист.

Взаимодействие с метали

Кислородът взаимодейства с металите при различни условия. С метали като алуминий и калий, кислородът реагира при стайна температура, а с други метали е необходимо нагряване. Златото, среброто и платината не реагират с кислорода дори и при силно нагряване.

Ако се запали магнезиева лента в среда от чист кислород, тя изгаря с ослепителна бяла светлина, като се получава бял прах от магнезиев оксид (фиг. 1).

магнезий + кислород --температура--> магнезиев оксид

2Mg + O2 --t--> 2MgO

ЗНАЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА КИСЛОРОДА

Приложението на кислорода като просто вещество е ограничено (фиг. 3). Огромно е значението на съединенията му и на процесите, в които участва. Животът на Земята е немислим без кислород.

Кислородът се съхранява в сини бутилки под налагяне от 150 атмосфери (фиг. 2). Бутилките трябва да се пазят от удар и да не се държат на слънце или близо до източник на топлина.

И ОЩЕ...

НАЙ-ВАЖНОТО

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ