33.ОКСИДИ. РЕАКЦИИ НА ХИМИЧНО СЪЕДИНЯВАНЕ

Кислородът взаимодейства с прости вещества (метали и неметали). Общото и в двата случая е, че продуктите на тези химични реакции винаги са сложни вещества, наречени оксиди.

ПОЛУЧАВАНЕ

Голяма част от оксидите се получават при горене на прости вещества (метали и неметали) в присъствие на кислород от въздуха. Така например се получават въглероден диоксид, цинков оксид и др.

въглерод + кислород →нагряване→ въглероден диоксид

C + O2t→ CO2

неметал + кислород →нагряване→ оксид

От тате:

Точно този процес протича в котела с който се топлим в къщи. Въглерода се окислява при горенето и в резултат на това се отделя въглероден диоксид.

цинк + кислород →нагряване→ цинков оксид

2Zn + O2t→ 2ZnO2

метал + кислород → оксид

Оксидите са сложни вещества, които се състоят от два химични елемента, единият от които винаги е кислород. Вторият химичен елемент може да бъде метал или неметал.

Взаимодействието на веществата с кислород се нарича окисление, а кислородът – окислител.

СВОЙСТВА НА ОКСИДИТЕ

В природата оксидите съществуват и в трите състояния. Например при стайна температура серният диоксид и въглеродният диоксид са газове, водата, която е оксид на водорода, е течност, а калциевият оксид (негасената вар) и силициевият диоксид (кварцът) са твърди вещества. Тези сложни вещества се различават и по физичните си свойства – някои нямат миризма, други са с остра дразнеща или приятна миризма; едни са безцветни, а други са с различни цветове (таблица 1).

Таблица 1
Водата (диводородният оксид) съществува на Земята и в трите състояния.
H2O
Трижелезният тетраоксид, който е основна част на ръждата, е сравнително меко вещество, с кафяво-оранжев цвят.
Fe3O4
Серният диоксид и въглеродният диоксид са вредни газове, които се отделят при много химични производства.
SO2

Голяма част от оксидите реагират с водата:

калциев оксид (негасена вар) + вода → калциев дихидроксид (гасена вар)
CaO + H2O → Ca(OH)2
серен триоксид + вода → сярна киселина
S03 + H2O → H2SO4

Оксидите могат да взаимодействат и помежду си:

калциев оксид (негасена вар) + серен триоксид → калциев сулфат (гипс)
CaO + SO3 → CaSO4

ХИМИЧНО СЪЕДИНЯВАНЕ (СИНТЕЗ)

Ако сравним всички уравнения, които са записани в урока по-горе, между тях се установява нещо общо – получава се един единствен продукт.

Химични реакции, при които от две или повече изходни вещества се получава само един продукт, се наричат химично съединяване (синтез).

Химичното съединяване (синтезът) е процес, който протича в природата и се използва от хората в промишлеността. Реакции на химично съединяване са получаването на амоняк, азотен оксид, гасена вар и много други сложни вещества.

НАЙ-ВАЖНОТО

Оксидите са сложни вещества, които се състоят от атоми на два химични елемента, единият от които винаги е кислород. Някои оксиди взаимодействат с вода, а други и помежду си. Химични реакции, при които от две или повече изходни вещества се получава само един продукт на реакцията, се наричат химично съединяване.

И ОЩЕ...

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ,ПРИЛОЖЕТЕ