35.ПОЛУЧАВАНЕ НА КИСЛОРОД И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВОЙСТВАТА МУ

(лабораторно упражнение)

Кислородът е важна съставна част на въздуха. Той е безцветен газ без мирис и вкус. Разтваря се сравнително слабо във вода. Поддържа горенето.

Цел на лабораторното упражнение: Да получите кислород и да изследвате свойствата му. Да усъвършенствате уменията си за работа с лабораторно оборудване.

Необходими материали и пособия:

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа, си припомнете правилата и пособията за работа в учебната лаборатория. Изпълнявайте стриктно указанията на учителя. Използвайте предпазни средства – очила, ръкавици и престилка (фиг. 1). Кислородната вода се използва за обеззаразяване на рани. Въпреки това трябва да пазите от нея дрехите, кожата и особено очите си!

Задача 1. Получете кислород по два метода. Сравнете предимствата и недостатъците на двата метода.

Метод 1. Получаване на кислород чрез разлагане на водороден пероксид H2O2 (кислородна вода)

Начин на работа:

Метод 2.Получаване на кислород чрез разлагане на калиев перманганат

Начин на работа:

След завършване на експерименталната работа внимателно прехвърлете отпадъците в пластмасовия съд за отпадъци. Изплакнете съдовете с помощта на пръскалка, след което ги измийте.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАДАЧА

Опишете проведените експерименти и получените резултати в протокол. Представете протокола на учителя.