38.ХИМИЧНО СЪЕДИНЯВАНЕ И ХИМИЧНО РАЗЛАГАНЕ

(лабораторно упражнение)

Цели на лабораторното упражнение:

Да проучите химичните процеси разлагане и синтез и да установите някои особености при протичането им. Да усъвършествате уменията си за работа с вещества в учебната лаборатория.

Необходими материали и пособия:

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа, си припомнете правилата и пособията за работа в учебната лаборатория. Обърнете внимание на предупредителните знаци върху съдовете с веществата и правилата за оказване на първа помощ при инциденти. Изпълнявайте стриктно указанията на учителя. Внимавайте при нагряването. Използвайте предпазни средства – очила, ръкавици и престилкa. Не забравяте, че водородът и кислородът образуват гърмяща смес.

Задача 1. Изследвайте влиянието на температурата върху разлагането на водородния пероксид (кислородна вода).

Начин на работа:

 1. Напълнете с вода трите чаши до около 3/4 от обема им и ги нагрейте съответно до 40℃, 60℃ и 80℃. Следете температурата с помощта на термометрите.
 2. Налейте в четирите епруветки по около 4 mL 10% водороден пероксид и прибавете малко манганов диоксид с върха на лъжичката.
 3. Поставате епруветки № 1, № 2 и № 3 във всяка от чашите с вода и с различна температура. Епруветка № 4 оставете на статива при стайна температура.
 4. След 2 – 3 min отчетете визуално количеството на отделените мехурчета кислород в четирите епруветки, който е един от продуктите на разлагането.
 5. Проверете с тлееща клечка дали отделеният газ е кислород, за да сте сигурни, че мехурчета не са от водни пари.
 6. Направете изводи: Как влияе температурата върху количеството (броя) на отделените мехурчета? Кислород ли е отделеният газ? Възможно ли е да се регулира разлагането на водородния пероксид чрез промяна на температурата?
 7. Запишете изводите в тетрадката си.
 8. Запишете в тетрадката си химичното уравнение и нарисувайте модел на разлагането на молекулите на водородния пероксид.

Задача 2. Получете водород и изследвайте горенето му на въздуха.

Начин на работа:

 1. Поставете в ерленмайерова колба с помощта на шпатулата около 15 – 20 гранули цинк.
 2. Прибавете 10 mL 10% солна киселина с момощта на мерителния цилиндър.
 3. Запушете колбата с тапата, завършваща с капиляра.
 4. Изчакайте 2 – 3 min, за да може въздухът от колбата да се замени с водород.
 5. С помощта на кибрит запалете отделящия се от капилярата газ.
 6. Ако газът не се запали, изчакайте още 1 – 2 min и опитайте отново. Какъв е цветът на пламъка. Запишете резултата в тетрадката си.
 7. Приближете стъклената плочка (може и празна епруветка) към пламъка.
 8. Наблюдавайте дали върху плочката ще се оделят водни капки. Както знаете, водните капки са указание, че в резултат на горенето на водорода се е получила вода.
 9. Запишете в тетрадката си дали получавате вода в резултат на реакцията.
 10. Изразете с химично уравнение и нарисувайте в тетрадката си модел на реакцията на синтез на вода от водород и кислород.
 11. При взаимодействието на цинк и солна киселина се получават водород и цинков дихлорид. Напишете в тетрадката си химичното уравнение на реакцията.

Задача 3. Наблюдавайте ефекта при разлагане и синтез на нишадър (амониев хлорид).

Нишадърът (NH4Cl) амониевият хлорид) е бяло кристално вещество (фиг. 1), което намира ограничено приложение, но притежава интересни свойства. При нагряване то се разлага на газовете амоняк и хлороводород. При охлаждане газовете реагират и отново се получава амониев хлорид. Така при нагряване амониевият хлорид се разлага, а при охлаждане се синтезира.

Начин на работа:

 1. Поставете няколко кристалчета амониев хлорид в епруветка № 4.
 2. Запалете спиртната лампа.
 3. Нагрейте внимателно епруветката.
 4. Наблюдавайте дали кристалчетата от амонив хлорид от дъното на епруветката ще изчезнат и дали ще се появи бял налеп на няколко сантиментра от дъното на епруветката.
 5. Наблюдавахте ли признаци, които потвърждават разлагането на амониевия хлорид и след това синтеза му? Запишете в тетрадката си.
 6. Напишете в тетрадката си химичното уравнение на изследваните процеси, като на един ред последователно запишете разлагането и синтеза на амониев хлорид.

Внимателно прехвърлете съдържанието от съдовете в съда за отпадъци. Промийте останалите след реакцията гранули от цинк, изсушете ги с филтърната харния и ги предайте на учителя за следващо използване. Почистете работното си място.