39.ВЕЩЕСТВА

(упражнение)

Веществата имат определен строеж. Свойствата на редица вещества са важни за живите организми и човешката практика. Веществата участват в химични реакции.

Цели на урока:

Да затвърдите наученото за строежа на веществата и химичните реакции, като приложите знанията си при решаване на задачи.

Начин на работа:

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

Въпрос 1.

Кои са основните градивни частици на веществата?

Задача 2.

Кои са основните частици, които изграждат атомите? Изберете от: йони, електрони, протони, атомно ядро, молекули, неутрони, електронна обвивка

Въпрос 2.

По какво си приличат и по какво се различават атомите и йоните?

Задача 3.

Един от посочените изрази за атомите НЕ е верен. Кой е този израз?

 1. Атомите са градивни частици на веществата.
 2. Атомите изграждат молекулите.
 3. От атомите чрез отдаване или приемане на електрони се получават йони.
 4. Атомите на един и същ химичен елемент съдържат различен брой протони в ядрата си.

Задача 4.

Известно е, че атомът на химичния елемент флуор F притежава 9 протона. Надя е нарисувала модел на този атом, показан на фиг. 1. Точен ли е този модел? Ако не е, нарисувайте в тетратката си верен модел.

Въпрос 3.

Какво наричаме химичен елемент?

Задача 5.

Художник нарисувал модели на химични елементи (фиг. 2), но не знаел, кой модел на каква частица съответства. Тъй като не е специалист по човекът и природата, има нужда от помощ. Помогнете на художника да определи кои модели са на атоми и кои – на йони. Има ли измежду моделите един и същ химичен елемент?

Задача 6

Възможно ли е един химичен елемент да образува повече от едно просто вещество? Посочете примери.

Въпрос 4.

Кои вещества са прости и кои – сложни?

Задача 7.

На фиг. 3 са представени модели на молекули на прости и на сложни вещества. Разпознайте кой модел е на просто и кой – на сложно вещество. Обяснете избора си.

Задача 8

Разтворите се състоят от две или повече вещества. Като сравните определенията за разтвори и за сложни вещества, отговорете на въпроса: „Разтворите сложни вещества ли са или не?“. Обяснете отговора си.

Въпрос 5.

Кои са характеристиките на химичните реакции? Какво гласи законът за запазване на масата на веществата?

Задача 9

Един от начините за получаване на чисти метали в металургията е като се използват техни оксиди и алуминий. За заваряване на железопътна линия са необходими 10 kg желязо. При смесването на 25 kg дижелезен триоксид с 10 kg алуминий и последващо загряване, се получават 20 kg диалуминиев триоксид и желязо.

 1. Напишете химичното уравнение и условията за протичане на описаната реакция.
 2. На фиг. 4 е дадена снимка на химичното взаимодействие, което е описано по-горе в задачата. Какви са признаците за протичане на химичната реакция?
 3. Ще стигне ли полученото при тази реакция желязо за заваряването на железопътната линия, ако изходните вещества реагират напълно?

Задача 10

  Кой от процесите по-долу е химичен и защо?

 1. разтваряне на захар в чай
 2. горене на сяра
 3. замръзване на вода
 4. втечняване на въздух
 5. замръзване на вода
 6. втечняване на въздух