40.ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

(упражнение)

При химичните процеси се получават нови вещества, които могат да се използват за различни цели.

Цели на урока:

Да затвърдите наученото за условията и признаците на протичане на химичните реакции.

Начин на работа:

Обсъдете заедно с учителя резултатите от упражнение 39 „Вещества“.

След това работете върху следващите въпроси и задачи по начина, описан в упражнението.

Въпрос 6.

Кои са условията и признаците за протичане на химичните реакции?

Задача 11.

Трябва да получите вода от водород и кислород. Какви условия за получаване на водата ще изберете? Обяснете избора си.

 1. Смесване на водорода и кислорода и запалване на сместа.
 2. Смесване на водорода и кислорода и оставяне на сместа при стайна температура.
 3. Изгаряне на струя от водорода в кислородна атмосфера.
 4. Изгаряне на струя от кислорода във водородна атмосфера.
 5. Ще се откажете от задачата, защото е опасна.

Задача 12.

В лаборатория се извършват следните експерименти:

 1. прибавяне на готварска сол към чаша с вода до получаване на наситен разтвор;
 2. прибавяне на натриева основа Na(OH) към разтвор на меден сулфат CuSO4;
 3. нагряване на наситен разтвор на калиев хлорид KCl до изпаряване на водата;
 4. пропускане на въглероден диоксид CO2 през варна вода.

При всички опити се получава утайка. В кои случаи, независимо от получаването на утайка, процесът не е химичен? Обяснете защо.

Въпрос 7.

Кои са физичните и химичните свойства на кислорода? Кои са основните методи за получаване на кислород?

Задача 13.

В аптечката на един скаутски лагер имало водороден пероксид (кислородна вода), калиев перманганат, натриев хидрогенкарбонат (сода за хляб), спирт, риванол и други лекарства.

 1. Кои от веществата може да използвате, за да получите лесно кислород?
 2. Напишете химичните уравнения на реакциите, при които се получава кислород.
 3. Определете вида на химичните реакции.
 4. Как ще проверите дали съдът, в който събирате получения газ е пълен с кислород?

Задача 14

Кои от посочените на фиг. 1 части от апаратура може да се използват за събиране на кислород? Вие коя част бихте използвали и защо?

Въпрос 8

Кои са физичните и химичните свойства на водорода. Кои са основните методи за получаване на водород?

Задача 15

Кои от изброените твърдения НЕ са верни? Водородът:

 1. не гори, но поддържа горенето;
 2. е лек газ;
 3. се смесва с чист кислород и се получава гърмящ газ;
 4. е химически активен;
 5. в атмосферата е 78%;
 6. взаимодейства само с метали.

Задача 16

Кои от предупредителните знаци на фиг. 2 бихте поставили върху бутилка с водород? Обяснете избора си.

 

Въпрос 9

Кои реакции са химично съединяване (синтез)? А кои реакции са химично разлагане?

Задача 17.

Определете вида на всяка от следващите химични реакции.

алуминий + хлор → алуминиев трихлорид;
калциев карбонат → калциев оксид + въглероден диоксид;
калциев оксид + вода → калциев дихидроксид;
меден динитрат → меден оксид + азотен диоксид + кислород.

Задача 18.

Определете кой от моделите на фиг. 3 описва правилно химичното разлагане. Спазен ли е законът за запазване на масата на веществата в дадените примери? Ако не е спазен, нарисувайте правилни модели на реакциите.

Въпрос 10.

Какви физични и химични свойства има желязото?

Задача 19.

Сравнете физичните и химичните свойства на желязото и водорода. Открийте поне едно общо свойство между двете вещества.

Задача 20.

Възможно ли е железните изделия да се предпазят от корозия? Предложете начини и ги илюстрирайте с примери от ежедневието.