41.ВЕЩЕСТВА И ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ

(контрол и оценяване)

Хората ежедневно работят с вещества и ги променят с помощта на химични реакции. Знанията за веществата, за техните физични и химични свойства и за правилната и безопасна работа с тях са важни за нашия живот.

Цели на урока:

Да се затвърдят знанията и възможностите за самостоятелно решаване на задачи от областта на веществата и химичните реакции.

1. Кое от следните твърдения се отнася за атомите? Атомите са:

 1. химически делими частици
 2. положително заредени
 3. основните градивни частици на веществата
 4. изградени от молекули

2. Атомите на даден химичен елемент:

 1. имат еднакъв брой електрони
 2. имат еднакъв брой неутрони
 3. имат еднакъв брой протони
 4. не се различават помежду си

3. На коя фигура (1, 2, 3 или 4) са изобразени молекули на сложни вещества?

4. Кое е ГРЕШНОТО твърдение? При химичните реакции може да се:

 1. отдели газ
 2. получат нови атоми
 3. получи утайка
 4. отдели топлина

5. При провеждане на химични изследвания опитите се извършват по няколко пъти, тъй като е възможно да се допусне грешка.

Група ученици получили силиций, който се използва за направа на полупроводници, като за целта разложили силициев тетрахидрид SiH4, при което се получава и водород. Кой от опитите НЕ e проведен успешно, ако реакциите протичат напълно? Резултатите от опитите са:

 1. 32 g силициев тетрахидрид SiH4, 28 g силиций, 4 g водород
 2. 48 g силициев тетрахидрид SiH4, 42 g силиций, 6 g водород
 3. 40 g силициев тетрахидрид SiH4, 36 g силиций, 5 g водород
 4. 64 g силициев тетрахидрид SiH4, 56 g силиций, 8 g водород

6. Кислород НЕ може да се получи чрез:

 1. разлагане на вода с електричен ток
 2. разлагане на водороден пероксид
 3. взаимодействие на метали с киселина
 4. дестилация на втечнен въздух

7. Кое от взаимодействията НЕ е реакция на химично разлагане?

 1. вода →електричен ток
 2. захар →разтверяне
 3. водороден пероксид →нагряване
 4. калциев карбонат →нагряване

8. Водород може да се получи чрез:

 1. дестилация на течен въздух
 2. разлагане на калиев перманганат KMnO4
 3. взаимодействие на метали с киселина
 4. разлагане на водороден пероксид

9. Коя от следните реакции с участие на желязото НЕ е възможна?

 1. желязо + кислород
 2. желязо + солна киселина
 3. желязо + натриева основа
 4. желязо + хлор

10. Кислород може да се докаже с:

 1. водород
 2. варна вода
 3. тлееща клечка
 4. водороден пероксид

11. Определете кои твърдения са верни и кои са грешни.

 1. Химичните елементи се различават по броя на неутротоните в ядрото.
 2. При прибавяне на електрони към неутрални атоми се получават положителни йони.
 3. При взаимодействието на метали с киселина се получават кислород и водород.
 4. При химическото съединяване (синтез) се получава само едно ново вещество.

12. Иван снимал съучениците си по време на лабораторни упражнения по човекът и природата (фиг. 5).

 1. Кое правило за безопасна работа в лабораторията не са спазили съучениците на Иван?
 2. Запишете в тетрадката си шест най-важни правила за безопасна работа в учебната лаборатория.
 3. 13. Кои признаци за протичане на химичните реакции НЕ са показани на фиг. 6, фиг. 7 и фиг. 8?

  фиг. 6
  фиг. 7
  фиг. 8