44.ГОРЕНЕ И ГОРИВА

Кислородът участва в процеса горене. В резултат на горенето се получава топлина и светлина.

ГОРЕНЕ

Когато запалваме свещичките на празничната торта или дървата в камината, едва ли осъзнаваме, че осъществяваме химична реакция. Този процес е известен на хората като горене и се използва още от дълбока древност – за отопление, за приготвяне на храна, за осветление, за получаване на метали и тяхната обработка, и др. Горенето е процес, който ежедневно използваме.

Горенето е химична реакция, при която веществата взаимодействат с кислорода, като се образуват нови вещества, и се отделя енергия под формата на топлина и светлина.

Горенето на сярата и въглищата може да бъдат изразени чрез следните химични уравнения:

сяра + кислород →нагряване→ серен диоксид + енергия
S + O2 →t→ SO2 + E↑
въглерод + кислород →нагряване→ въглероден диоксид + енергия
C + O2 →t→ CO2 +E↑

От примерите се вижда, че за процеса горене са необходими: нагряване, кислород и гориво – вещество, което гори (фиг. 1). При отсъствие на един от трите компонента горенето спира. Това може да стане в следните случаи:

Фиг. 1. „Триъгълник“ на горенето – показва условията за горене.

При охлаждане с вода. Горенето спира, тъй като се намалява нагряването. Така пожарникарите гасят пожари – като обливат с вода.

При ограничаване на достъпа на кислород. Това може да се осъществи с помощта на различни средства – пожарогасители, засипване с пясък, покриване на пламъка със специално одеяло (т.нар. пожарно одеяло) и др. (фиг. 2). Видът на използваното средство за гасене зависи от веществото, което гори (горивото).

Фиг.2. Работа с пожарогасител
 

При пълно изчерпване на горивото. Затова, за да не загасне камината, добавяме дърва, а за да не спре автомобилът движението си, зареждаме резервоара му с бензин или с дизелово гориво.

ГОРИВА

Хората използват като горива не всички вещества и природни смеси, които могат да взаимодействат с кислород, а тези от тях, които:

Горивата са вещества или природни смеси, които горят и отговарят на определени изисквания.

Много от горивата, които използваме в ежедневието си, като въглища, нефт, природен газ, са полезни изкопаеми. Наричаме ги изкопаеми горива (фиг. 3). Те са изградени основно от елементите въглерод и водород. Ето защо при изгарянето им се получават въглероден диоксид и водни пари. Наред с тези газове в атмосферата се отделят и вредни вещества, например оксиди на сярата и на азота.

Фиг. 3. Приложение на изкопаеми горива: А) При газовите печки и котлони се използва природен газ. Б) Въглищата са основно гориво в топлоелектрическите централи (ТЕЦ).
В) За самолетите се използва течното гориво керосин.

При недостиг на кислород протича непълно горене и се получава въглероден оксид, който е силно отровен – блокира дишането.

НАЙ-ВАЖНОТО