45.ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ГОРИВАТА

Основни замърсители на въздуха са въглеродният диоксид, серните оксиди, азотните оксиди, фините твърди частици и др. Източници на тези замърсители са някои природни явления и човешката дейност.

ГОРИВА И ЗАМЪРСЯВАНЕ

Развитието на промишлеността изисква използването на все повече енергия. Голяма част от тази енергия се получава от горива под формата на топлина. Това води до увеличаване на използването на полезни изкопаеми като въглища, петрол, природен газ и др.

В изкопаемите горива освен въглерод, водород и кислород се съдържат в по-малки количества още сяра, азот и други химични елементи. Затова при изгарянето им, въпреки предварителното пречистване, в атмосферата се отделят значителни количества въглероден диоксид, серни и азотни оксиди, фини твърди частици и др. Серните и азотните оксиди са причина за киселинните дъждове.

Може да се направи заключението, че основните замърсители на атмосферата, които са резултат от човешката дейност, се получават от изкопаемите горива (фиг. 1).

Фиг. 1. В атмосферата се отделят вредни газове главно при горенето на изкопаеми горива в промишлеността и от транспортните средства.
 
 

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Освен енергия под формата на топлина, получена от горивата, хората използват и други източници на енергия. Такива източници са водата (реки, приливи и отливи на морета и океани), слънцето, вятъра, геотермалната енергия (топлинна енергия, идваща от Земята) и др. Тези източници предоставят енерегия, която не замърсява околната среда или я замърсява по-малко от горенето на изкопаемите горива.

ВИДОВЕ ЕНЕРГИЯ СПОРЕД ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ПОЛУЧАВАНЕ

Енергия, която се добива от залежи, които след известно време ще се изчерпят, се нарича невъзобновяема. Най-често това е енергията от класическите изкопаеми горива – въглища, нефт, земен газ. Залежи от тези горива не са безкрайни, а освен това в момента не се образуват нови. Така възможностите за използването на тези източници за получаване на енергия все повече намалява и в недалечно бъдеще ще изчезне.

Енергията, която се добива от слънцето, водата, вятъра и др. не се изчерпва, защото Слънцето не спира да излъчва енергия, водата да тече, вятърът да духа. След като хората използват тази енергия, тя остава в природата. Ето защо енергията получавана от тези изгочници се нарича възобновяема. Възобновяемата енергия не замърсява околната среда.

Източниците на възобновяема енергия наричаме алтернативни или възобновяеми източници на енергия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДОРОДА КАТО ГОРИВО

Съществува и друга възможност за използване на гориво, което не замърсява околната среда – използването на водород.

Знаете, че при горенето на водород се отделя голямо количество енергия в околната среда, като единственият продукт е водата. А както е известно, водата не замърсява околната среда.

водород + кислород → вода + енергия
4H2 + O2 → 2H2O + E↑

За да се използва водорода като гориво, трябва да се решат обаче три основни проблема:

 1. получаване на водород без замърсяване на околната среда;
 2. безопасно транспортиране и съхраняване на водорода, тъй като образува гърмящи смеси с въздуха и кислорода;
 3. разработване на методи и подходящи устройства за получаване на енергия от горенето на водород.
 4. В най-напреднал етап на решаване е последният проблем (фиг. 2).

  Фиг. 2. Водородът е алтернативен източник на енергия, който може да се използва като гориво в превозните средства.
  Зареждане на модел на автомобил, работещ с водород
  Международно ученическо състезание с водородни модели на автомобили, проведено в гр. Банско през 2011 г.
  Кола, която се задвижва с водородно гориво

  НАЙ-ВАЖНОТО

  ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

  1. Обяснете защо се смята, че използването на изкопаеми горива замърсява атмосферата.
  2. Как може да се намали замърсяването на атмосферата?
  3. Защо твърдим, че водородът е алтернативен източник на енергия?

  И ОЩЕ...

  През последните години все повече се използват така наречените биогорива. Те се получават най-често от маслодайни растения – соя, рапица, слънчоглед. Вече масово се използва биодизел, като задължително се прибавя към дизеловото гориво, получено от нефт.