47.ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВЪЗДУХА

(дискусия)

Водата и въздухът са основна част от околната среда. В много случаи техните свойства, чистота и замърсяване определят начина и възможностите за живот. Опазването на въздуха и водата е предпоставка за здравословен живот на хората и другите организми.

Цели на урока:

Да усъвършенствате уменията си за провеждане на дискусия. Да обсъдите проблеми, свързани със замърсяването на въздуха.

Начин на работа:

1.Разделете се на три групи.

2.Подготовка за дискусията (в рамките на 10 min):

I група подготвя доказателства, с които да защити тезата „Замърсителите на въздуха са вещества, получени при химични взаимодействия, резултат на човешка дейност“ (фиг. 1).

Фиг. 1

II група подготвя доказателства, с които да защити тезата „Замърсителите на въздуха са вещества, резултат от природни явления“ (фиг. 2).

Фиг. 2

III група се подготвя да оцени резултатите на първите две групи. Осигурява си листове, на които да се водят бележки и хронометър (например от мобилен телефон), с който да се засича времето на представяне. Изработва система за оценяване.

3. Ход на дискусията:

ВНИМАНИЕ! Важен елемент от дискусията е да се защитава собствената теза, а не да се атакува мнението на другата група.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ

1. Определете за всяко твърдение дали е вярно, или е невярно.

 1. Наличието на въглероден диоксид се отразява неблагоприятно върху живота на Земята.
 2. При горенето на въглищата не се отделя се-рен диоксид.
 3. Причина за озоновата дупка са водните пари.
 4. При химични взаимодействия с участие на кислорода се получават газове, които замърсяват околната среда.
 5. Без серни оксиди в атмосферата животът на Земята е невъзможен.
 6. Без въглероден диоксид в атмосферата животът на Земята е невъзможен.

2.За всяко вещество от колона 1 изберете източника, който замърсява атмосферата с него, от колона 2. Запишете отговорите си в тетрадката си като използвате съответните цифри и букви.

Колона 1 Колона 2
Вещества Източник
 1. Въглероден диоксид
 2. Твърди частици
 3. Озон
 4. Азотен диоксид
 5. Серен диоксид
 1. Гниене и разлагане на живи организми
 2. Транспорт
 3. Горива
 4. Получаване на чугун и стомана
 5. Минерални торове
 6. Пожари

ВНИМАНИЕ! Някои от веществата може да се отделят във въздуха от повече от един източник. Възможно е някои източници да не участват в отделяне на посочените вещества.

3. За 1 min в спокойно състояние човек издишва 6 L въздух. В този въздух се съдържат средно 4,5% въглероден диоксид. Изчислете:

 1. колко литра въглероден диоксид издишва човек за 1 година;
 2. колко литра въглероден диоксид издишва за 1 година цялото човечество, ако приемем, че то наброява 7,3 милиарда души.
Фиг. 3

В някои случаи се събират големи групи от хора (фиг. 3). Дали това води до замърсяване на околната среда? (Запишете отговора в тетрадката си, като го подкрепите с примери.)