48.ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

(изработване и представяне на постери)

Човешката дейност до голяма степен е причина за замърсяването на околната среда. През последните години замърсяването взема застрашителни размери. Това налага да се предприемат сериозни мерки за намаляване на замърсяването.

Цели на урока:

Да научите повече за замърсяването на околната среда и за мерките, които са необходими за опазването . Да развиете уменията си за проучване на проблеми и представянето им чрез постери.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОСТЕРЪТ?

Постерът е голямо цветно табло, представящо най-важното от направено проучване. Постерът не е съобщение, доклад или реферат, а по-скоро зрително изображение. Съдържа малко текст, написан с голям шрифт и големи ясни фигури. Добре направеният постер привлича вниманието, събужда интерес, насърчава към задаване на въпроси, провокира дискусия.

При изработването на вашия постер спазвайте следните указания:

Постерът трябва да отразява проучването, което сте направили чрез графики, диаграми, схеми, снимки, рисунки. Постерът показва, а не разказва – използвайте малко текст.

Непременно покажете вашето мнение и представете изводи.

Направете постера атрактивен – цветен и интересен, но да не е визуален хаос. Избягвайте техники за оформление, които биха отклонили вниманието от същността на темата.

Структурирайте информацията така, че зрителят интуитивно да следва логиката на представения проблем – заглавията, подзаглавията и текстът да са оформени със съответен шрифт и цвят, илюстративният материал да е на подходящите места. Графичното оформление и дизайнът да отделят основните моменти и послания.

Не използвайте готови материали, които може да намерите например в интернет – направете ваши.

Не допускайте правописни грешки.

Постерът трябва да се чете от разстояние 2 – 3 m.

Цитирайте използваните източници на гърба на постера.

Запишете имената и класа си в долния десен ъгъл на постера.

Примерни теми за постери, свързани с опазване на околната среда:

КАК СЕ ПРЕДСТАВЯ ПОСТЕР?

Постерите се представят на постерна сесия (изложба). По време на постерната сесия всеки трябва да разгледа всички представени постери. Така ще обогати знанията си и ще научи нови техники.

При представянето на вашия постер съблюдавайте следните указания:

Изработване на постера:
Проучете и разгледайте следните стъпки за изработването на постера.

За опазването на околната среда е необходимо:

Разпределете се в групи и изберете тема за вашия постер.

Съставете план за провеждане на проучването.

Осъществете проучването и направете постера в извънучебно време, като спазвате описаните по-горе указания (фиг. 1).

Фиг. 1. Изработване на постери на Националното състезание по ключови компетентности – град Ловеч, 2016 г.
 

Направете постерна сесия (изложба) на място и във време определено от учителя. По време на представянето спазвайте описаните по-горе указания.