49.ВЕЩЕСТВА И ХИМИЧНИ РЕАКЦИИ

(преговор и обобщение)

Основните човешки дейности са свързани с използването на вешествата и получаването на нови вешества. Предствете си какво би станало с развитието на човечеството, ако хората не получаваха нови вещества със специални свойства.

ВСИЧКО НАЙ-ВАЖНО ЗА ФИЗИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ИЗУЧЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Простото вещество кислород е изградено от двуатомни молекули. То е съставна част на атмосферата. Атомите на кислорода участват в изграждането на молекулите на водата и на химични съединения в земната кора. Кислородът е безцветен газ, без вкус и мирис, малко разтворим във вода и малко по-тежък от въздуха. Сложните вещества, които се състоят от два химични елемента, единият от които винаги е кислород се наричат оксиди.

Простото вещество водород е изградено от двуатомни молекули. Водородът е лек газ, без цвят, вкус и мирис, малко разтворим във вода.

Желязото е твърдо вещество със сребристобял цвят и метален блясък. Той е мек и пластичен метал, поради което лесно се кове и изтегля. Притежава ярко изразени магнитни свойства – привлича се от магнит (фиг. 1). Желязото е добър проводник на електричен ток и топлина.

Фиг. 1. Според учените ядрото на Земята е съставено основно от желязо. Земята представлява гигантски магнит.

ВСИЧКО НАЙ-ВАЖНО ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИЗУЧЕНИТЕ ПРОСТИ ВЕЩЕСТВА

Промишлено кислород се получава чрез:

В лабораториите кислород се получава чрез разлагане на сложни вещества, съдържащи кислородни атоми, които лесно се отделят. Такива са водородният пероксид и калиевият перманганат.

Кислородът е в основата на процесите горене и дишане. Без кислород животът на Земята е невъзможен.

Кислородът намира приложение в промишлеността и в медицината.

Промишлено водород се получава чрез газификация на въглища или чрез пропускане на електричен ток през вода, а лабораторно – при взаимодействието на метал с киселина.

Водородът е суровина за много промишлени производства.

Желязото се получава от железни руди при взаимодействието им с въглероден оксид (фиг. 2).

Фиг. 2. Висока пещ, в която от железни руди се получава желязо

Желязото намира приложение под формата на сплави – най-често чугун и стомана. Желязото и неговите сплави се използват широко в строителството, бита, машиностроенето, транспорта.

ВСИЧКО НАЙ-ВАЖНО ЗА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ

ВСИЧКО НАЙ-ВАЖНО ЗА ХИМИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ИЗУЧЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Кислородът взаимодейства с метали и неметали, като се получават оксиди.

Кислородът не гори, но поддържа горенето.

Някои оксиди взаимодействат с вода или помежду си.

Водородът е активен газ, който реагира както с прости вещества – метали и неметали, така и със сложни вещества – метални оксиди.

Желязото е химически активен метал. При нагряване реагира с много прости и сложни вещества – кислород, сяра, хлор, сярна киселина, меден сулфат (син камък) и др.

Задача 1.

Кои са общите физични свойства на кислорода и водорода?

Задача 2

. Определете общите химични свойства на кислорода, водорода и желязото.

Задача 3

Запишете химичните уравнения на възможните взаимодействия на кислорода, водорода и желязото. При кои от тях се получава газ, утайка, промяна на цвета и отделяне на характерна миризма?

Задача 4

Предложете апаратура, която да може да се използва за получаване както на кислород, така и на водород.

Задача 5

Посочете различни предмети в класната стая, в които е използвано желязо или негови сплави.