50.ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА

(самооценка и самоконтрол)

По начина, обяснен в урока на с. 56, направете самооценка на знанията и уменията си за химичните реакции, изучените вещества, техните свойства и при химични реакции. влиянието им върху околната среда.

ЗАДАЧИ ЗА САМООЦЕНКА

1. При коя от показаните химични реакции НЕ е спазен законът за запазване на масата на веществата при химичните реакции?

 
 

2. Кои от моделите, показани в задача 1, са модели на химично съединяване (синтез), независимо от това дали е спазен законът за запазване на масата на веществата/

 1. модели А и Б
 2. модели А и В
 3. модели Б и Г
 4. модели А, Б и Г

КАРТА ЗА САМООЦЕНКА

Знания и умения Знания и умения Не мога да преценя Не мога Резултат от решението на задачата (решена или нерешена)
1. Прилагане на закона за запазване масата на веществата при химични реакции.
2. Разпознаване по описание и по модел на реакции на химично съединяване.
3. Изброяване на по-важни методи за получаване на кислород.
4. Разпознаване по описание и по модел на реакции на химично разлагане.
5. Описване на състояние и характерни физични и химични свойства на водорода. Описване на по-важни методи за получаване на водород.
6. Описване на състоянието и характерни физични и химични свойства на желязото.
7. Даване на примери за химични процеси, които протичат с различна скорост, и които протичат с отделяне или с поглъщане на топлина.
8. Свързване на замърсители на въздуха с конкретни екологични проблеми.

Ако имате 6 и повече съответствия,

Фиг. 1. Ако в картата за самооценяване имате 6 и повече съответствия вие добре разбирате какво знаете и можете и какво не. Ако имате обаче 5 и по-малко от 5 съответствия, вие не оценявате правилно равнището на знанията си.

3. За промишлено получаване на кислород се използват методите:

1. Разлагане на вода при пропускане на електричен ток

2. Разлагане на водороден пероксид

3. Дестилация на втечнен въздух

4. Разлагане на калиев перманганат чрез нагряване

 1. 1 и 2
 2. 1 и 3
 3. 1, 2 и 3
 4. 2, 3 и 4

4. Определете най-пълното и вярно твърдение.

При реакциите на химично разлагане:

 1. получените вещества са винаги две
 2. изходното вещество е само едно
 3. се получават повече вещества от изходните
 4. веществата се разлагат на елементи

5. Кое от следните взаимодействия на водорода е записано ГРЕШНО?

 1. водород + кислород → вода
 2. водород + меден окисид → мед + вода
 3. водород + вода → водороден пероксид
 4. водород + хлор → хлороводород li

  6. В записките си от урока за желязото Стефан е допуснал грешка. В кое химично взаимодействие на желязото е грешката?

  1. желязо + сяра → железен сулфат
  2. желязо + кислород + вода (влага) → ръжда
  3. желязо + кислород → трижелезен тетраоксид
  4. желязо + сярна киселина → железен сулфат + водород

  7. Кой от следните процеси протича най-бързо?

  1. желязо + кислород + вода →20℃→ ръжда
  2. водород + кислород нагряване → вода
  3. желязо + сярна киселина →20℃→ железен сулфат + водород
  4. загинали растения → въглища

  8. Определете вярното твърдение.

  1. Озонът предизвиква киселинен дъжд.
  2. Серните оксиди са причина за парниковия ефект.
  3. Кислородът е причина за озоновия слой.
  4. Въглеродният диоксид е полезен за растенията.
  Фиг. 2. Екологични наричаме проблемите, свързани с необходимостта от опазване на околната среда. Такива проблеми са например замърсяването на въздуха, водата и почвата, изчезването на видове организми и др.