51.ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВАТА В ЖИВОТИНСКИЯ ОРГАНИЗЪМ. КРЪВОНОСНА СИСТЕМА

Движението на телата, различните видове сили, налягането в течности и газове, основните електрични и магнитни явления, строежът на вещества и характерните им свойства, храненето, дишането и отделянето при многоклетъчните организми, в това число и при човека, вече са ви познати.

Природата обаче има още много тайни. В тази част на учебника ви предстои да откриете как процеси и явления от неживата природа се проявяват в живите организми.

Движението на вещества е характерно за всички организми – едноклетъчни и многоклетъчни (растения, гъби, животни, човек)

Животните водят активно подвижен начин на живот. Това налага и интензивна обмяна на вещества в организма им.

В животинския организъм веществата се пренасят посредством кръвта, а движението на кръвта се осигурява от кръвоносна система.

УСТРОЙСТВО НА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА

Кръвоносната система е изградена главно от тръбички – органи, които наричаме кръвоносни съдове. Те се разклоняват силно и образуват мрежа от все по-тесни тръбички. По тях се движи кръвта – най-важната телесна течност. Тя пренася хранителни вещества и кислород до всички клетки на тялото и приема от тях отпадни продукти – въглероден диоксид, вода и азотсъдържащи вещества. Много животни имат и сърце – пулсиращ мускулест орган, който ритмично се свива и отпуска и така движи кръвта в кръвоносните съдове.

Фиг. 1. Кръвоносна система на прешленест червей

Най-просто устроените организми с кръвоносна система са прешленестите червеи. Те имат един гръбен кръвоносен съд, един коремен кръвоносен съд, по един пръстеновиден съд във всеки сегмент на тялото и множество капиляри. При по-едрите видове гръбният кръвоносен съд бавно пулсира, което подпомага движението на кръвта (фиг. 1). При по-сложно устроените животни (например при гръбначните) кръвоносната система е изградена от кръвоносни съдове и сърце (фиг. 2).

Фиг. 2. Кръвоносна система на куче

Сърцето на червеите, раците, паяците и насекомите е видоизменен тръбовиден кръвоносен съд. Най-сложно устроено сърце имат гръбначните животни. Състои се от кухини – предсърдия и камери. В предсърдията кръвта влиза, а от камерите излиза (фиг. 3).

Фиг. 3. Устройство на сърцето на бозайник

При рибите сърцето е двуделно – има едно предсърдие и една камера. При земноводните и влечугите е триделно, съставено от две предсърдия и една камера. При птиците и бозайниците сърцето е четириделно, изградено от две предсърдия и две камери (фиг. 4).

Фиг. 4. Устройство на сърцето при различните групи гръбначни животни

Кръвоносните съдове при гръбначните животни биват артерии, вени и капиляри (фиг. 5). Артериите изнасят кръв от камерите на сърцето. Те се разклоняват, като диаметърът им постепенно намалява. Крайните разклонения се наричат капиляри. Те имат много тънки стени, през които се обменят вещества между кръвта и клетките. Капилярите се сливат помежду си в малки съдове, наречени вени. Вените се обединяват и стават все по-широки. Те връщат кръвта в предсърдията на сърцето.

Фиг.5 Видове кръвоносни съдове

КРЪВООБРАЩЕНИЕ

Непрекъснатото движение на кръвта по кръвоносните съдове и през сърцето се нарича кръвообращение.

При рибите има един кръг на кръвообращение. Кръвта от сърцето се движи към хрилете, оттам отива до всички клетки и се връща обратно в сърцето. При всички останали гръбначни животни има два кръга на кръвообращение (фиг. 6).

Малкият (белодробен) кръг на кръвообращение осигурява движението на кръвта от сърцето до белите дробове. Там кръвта отдава въглерод-ния диоксид, събран от клетките на тялото, и приема кислород от вдишания въздух. Богатата на кислород кръв наричаме артериална. Тя се връща обратно в сърцето.

Големият (телесен) кръг на кръвообращение осигурява движението на кръвта от сърцето до всички части на тялото. Там кръвта отдава хранителните вещества и кислорода и приема непотребните за клетките вещества, излишната вода и въглероден диоксид. Богатата на въглероден диоксид кръв наричаме венозна. Тя се връща в сърцето и продължава пътя си в малкия кръг, където отново се превръща в артериална и т.н.

ФУНКЦИЯ НА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА

Кръвоносната система има транспортна функция – тя осигурява движението на кръвта и веществата в нея.

НАЙ-ВАЖНОТО

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

  1. Сравнете артериите и вените. Какви прилики и разлики откривате?
  2. Обяснете функцията на капилярите.
  3. Проследете чрез фиг. 4 усложняването в устройството на сърцето при различните групи гръбначни животни.