52. ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВАТА В РАСТИТЕЛНИЯ ОРГАНИЗЪМ. ПРОВОДЯЩА СИСТЕМА

Движението на вещества в организмите е тясно свързано с процесите хранене, дишане и отделяне.

Припомнете си с помощта на фиг. 1 какви вещества обменя растителният организъм с околната среда.

Фиг. 1. Обмяна на вещества между растителния организъм и околната среда

Движението на веществата в растителния организъм се осъществява чрез специализирана система, наречена проводяща система.

УСТРОЙСТВО НА ПРОВОДЯЩАТА СИСТЕМА

Проводящата система на растенията, подобно на кръвоносната система при животните, представлява система от тръбички. Изградена е от проводящи снопчета, разположени успоредно по дължината на цялото растение. Всяко снопче представлява група от проводящи тръбички (цеви). Във всяка тръбичка има удължени клетки, разположени една над друга.

Проводящите цеви са два вида – дървесинни и ликови (фиг. 2).

Фиг. 2. Проводящи снопчета

ДЪРВЕСИННИ ЦЕВИ

Клетките на дървесинните цеви са мъртви. Те не съдържат цитоплазма, стените им са удебелени и затова са винаги отворени. По дървесинните цеви водата и разтворените в нея минерални вещества се движат в посока от корена към листата. Това движение се нарича възходящ ток. Дължи се на следните процеси: