53.ДРАЗНИМОСТ ПРИ ЖИВОТНИТЕ. НЕРВНА СИСТЕМА

В природата протичат много процеси – дифузия, топлообмен, изпарение, разтваряне на вещества във вода и др.
В организмите протичат жизнени процеси.
Дразнимостта и движението са свойства, присъщи на всички организми – едноклетъчни и многоклетъчни (растения, гъби, животни, човек).

Животните са заобиколени от различни звуци, миризми, светлини, движения на водата и вятъра. Промени настъпват и вътре в организма, при което животните изпитват глад, жажда, болка и др.

ДРАЗНИМОСТ И ДРАЗНИТЕЛИ

Свойството на организмите да възприемат промени, настъпили в обкръжаващата ги среда и вътре в тях, се нарича дразнимост. Факторите, които въздействат на организмите, се наричат дразнители.

Животинският организъм възприема дразнителите чрез специализирани клетки и групи от клетки, поместени в сетивните органи (око, ухо, език, кожа и др.) или във вътрешните органи. Приетата информация се обработва и води до ответна реакция. Най-често ответната реакция е движение на тялото или на негови части или пък отделяне на специфични вещества. Описаните процеси, свързани с дразнимостта при животните, се извършват благодарение на нервната им система.

УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

НЕРВНА СИСТЕМА
УСТРОЙСТВО ФУНКЦИИ
  • нервни клетки, свързани в мрежа или обединени в нервни влакна, нерви и нервни възли (ганглии);
  • нервна тъкан;
  • главен и гръбначен мозък
  • Възприема информация от външната и от вътрешната среда.
  • Провежда информацията в организма.
  • Обработва информацията.
  • Изготвя „заповед“ за ответна реакция.

Нервните клетки имат тяло и множество израстъци. В тялото са разположени цитоплазмата и ядрото. Един от израстъците обикновено е много дълъг, а останалите са къси и разклонени. Чрез израстъците нервните клетки се свързват една с друга, както и с клетките на реагиращия орган (най-често мускул) (фиг. 1).

Фиг. 1. Нервна клетка:
А) устройство;
Б) свързана с други нервни клетки;
В)свързана с мускулни клетки

Рецептори (от лат. receptor – приемник, получател) наричаме тези нервни клетки, които възприемат дразнителите. Например в окото има рецептори, които възприемат светлината, в ухото – рецептори, които възприемат звуците, и т.н.

Нервните клетки често са групирани в снопове (нервни влакна), които от своя страна се обединяват в нерви. По нервите информацията се разпространява вътре в организма. Обработването на тази информация се извършва в нервни възли (ганглии). Ганглиите представляват струпвания на телата на голям брой нервни клетки. При сложно устроените животни огромен брой нервни ганглии се съсредоточават в предната и в гръбната част на тялото и образуват главен и гръбначен мозък.

ТИПОВЕ НЕРВНА СИСТЕМА

Най-просто устроената нервна система е мрежестата нервна система. Нарича се така, защото разпръснатите по цялото тяло нервни клетки са свързани една с друга чрез израстъците си във вид на мрежа. По нея информацията се разпространява сравнително бавно и във всички посоки. Такава нервна система имат хидрите, медузите и коралите (фиг. 2).

Фиг. 2. Мрежеста нервна система при хидра

По-сложно устроена е ганглийната нервна система. При нея нервните клетки са обединени в нервни влакна и ганглии, свързани помежду си. Информацията се предава по-бързо (в сравнение с мрежестата нервна система) и насочено към мястото на обработка и към реагиращия орган. Такава нервна система имат безгръбначните животни – червеи, насекоми и др. (фиг. 3).

Фиг. 3. Ганглийна нервна система при: А) плосък червей; Б) насекомо

Най-сложно устроена е тръбестата нервна система. Тя е разположена гръбно. Състои се от главен и гръбначен мозък и голям брой нервни влакна и ганглии в цялото тяло. Действа най-бързо и точно в сравнение с останалите типове нервна система. Тръбеста нервна система имат гръбначните животни (фиг. 4).

Фиг. 4. Тръбеста нервна система при бозайник.

Независимо от своя тип, нервната система осигурява единството на животинския организъм и приспособяването му към околната среда.

НАЙ-ВАЖНОТО

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

  1. Обяснете значението на дразнимостта за организмите.
  2. Направете модел на нервната клетка, като използвате различни материали, подбрани от вас – пластилин, дебели конци, елементи от конструктори и др.
  3. Открийте приликите и разликите в устройството на трите типа нервна система.