54.ДВИЖЕНИЯ ПРИ ЖИВОТНИТЕ. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

Животните имат активен начин на живот. Те се придвижват от едно място на друго, за да намерят храна, вода или убежище. Чрез движение те реагират на различни дразнители от околната среда и така оцеляват в природата.

ДВИЖЕНИЯ ПРИ ЖИВОТНИТЕ

Животните извършват различни видове движения, като ходене, бягане, подскачане, плуване, летене, катерене, ровене, пълзене (фиг. 1). Начинът им на движение съответства на средата на живот. Водните животни плуват, тези, които живеят на сушата, ходят, бягат и др., птиците летят във въздуха. Някои животни обитават различни среди на живот. Например пингвините въпреки, че са птици могат да плуват в океана и да ходят на сушата, но не могат да летят.

 
Фиг. 1. Различни начини на придвижване при гръбначните животни

Движенията на някои животни са бързи, а на други – по-бавни. Най-бързото сухоземно животно е гепардът. Той развива скорост до 120 km в час. Охлювите са едни най-бавно придвижващите се животни. Скоростта им е около 47 m в час, т.е. за едно денонощие те биха могли да изминат малко повече от 1 km, ако непрекъснато се движат.

Движението при организмите е процес на преместване на тялото им или на негови части в пространството.

Движенията са най-честата ответна реакция на животинския организъм към постъпили дразнения от външната или от вътрешната среда.

Просто устроените животни се движат чрез мускулни клетки (хидри, медузи, корали) или чрез кожно-мускулна торба (червеи) (фиг. 2). При повечето животни обаче движенията се осъществяват чрез опорно-двигателна система.

Фиг. 2. Движения при: А) хидра – бавно преобръщане на тялото; Б) дъждовен червей – извиване на тялото

УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ НА ОПОРНОДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Опорно-двигателната система е изградена от скелет и мускули. Осигурява опората и движението на тялото (таблица 1).

Таблица 1 ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА
ОСНОВНИ ЧАСТИ ФУНКЦИИ
Скелет Осигурява опора на тялото.
Предпазва вътрешните органи от нараняване.
Мускули Осъществяват придвижването на скелета и на цялото тяло или негови части в пространството.

СКЕЛЕТ

Скелетът на животните може да бъде външен или вътрешен.

Фиг. 3. Животни с външен скелет:А) скорпион; Б) паяк

Външен скелет имат раците, насекомите и редица други животни (фиг. 3). Изграден е от веществото хитин. Външният скелет на мидите и охлювите е изграден от друго вещество – от варовик (фиг. 4).

Вътрешен скелет имат всички гръбначни животни – риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници. Той е изграден от кости, които са свързани подвижно (чрез стави), неподвижно или полуподвижно. Скелетът на гръбначните животни включва: 1) кости на главата; 2) кости на тялото; 3) кости на крайниците (фиг. 5).

Фиг. 5. Вътрешен скелет на жаба и куче

Костите на главата образуват черeп. В него е разположен и добре защитен главният мозък.

Костите на тялото включват гръбначен стълб и ребра. Гръбначният стълб се състои от прешлени. При влечугите, птиците и бозайниците ребрата заедно с част от гръбначния стълб образуват гръден кош. В гръдния кош са добре защитени сърцето и белите дробове.

Костите на крайниците са свързани подвижно чрез стави. Свързани са с поясчета – кости, които от своя страна се залавят за костите на тялото. При отделните групи гръбначни животни се наблюдават известни различия в зависимост от начина им на движение. Крайниците при рибите се наричат перки, при птиците – крила, а при всички останали гръбначни животни – предни и задни ходилни крайници.

МУСКУЛИ

Важни органи на опорно-двигателната система са също и мускулите (фиг. 6). Те са заловени за вътрешната страна на външния скелет или за костите на вътрешния скелет. Могат да се свиват (съкращават) и да се отпускат, при което движат скелета, а следователно и тялото на животното.

Фиг. 6. Мускули на кон

НАЙ-ВАЖНОТО

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

  1. Кои са органите на опорно-двигателната система при гръбначните животни и какви функции изпълняват?
  2. Обяснете връзките между: 1) дразнимостта и движенията при животните; 2) нервната и опорно-двигателната система.
  3. Опишете различни видове движения при животните. С помощта на интернет или литературни източници намерете интересни факти за различни начини на движение и скорост при животните.

И ОЩЕ...

Движения извършват и вътрешните органи на животните. Например стомахът изтласква хранителната каша в тънкото черво. Сърцето се съкращава и отпуска и така движи кръвта по кръвоносните съдове.