57. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО. ВИДОВЕ РАЗМНОЖАВАНЕ

Вече знаете (от изученото в 5. клас), че организмите осъществяват жизнените процеси хранене, дишане и отделяне. През тази година научихте, че те притежават дразнимост и извършват движения. Освен изброеното всички организми осъществяват и жизнения процес размножаване.

Животът на Земята се е зародил преди около 4 милиарда години и не е прекъсвал съществуването си до днес. Това се обяснява със способността на организмите да имат потомство (поколение).

Жизненият процес, при който организмите създават нови, подобни на тях индивиди, се нарича размножаване.

В природата се срещат два вида размножаване – безполово и полово.

БЕЗПОЛОВО РАЗМНОЖАВАНЕ

Безполовото размножаване е процес на създаване на потомство от един родителски организъм.

При това размножаване новите организми са еднакви както помежду си, така и спрямо родителския. Безполовото размножаване осигурява получаването на многобройно потомство за сравнително кратко време. Осъществява се по няколко начина: чрез делене, чрез спори, чрез пъпкуване и вегетативно.

Деленето на клетките е безполово размножаване, при което една родителска (майчина) клетка се разделя на две еднакви дъщерни клетки. Така се размножават едноклетъчните организми – бактериите, зелената еуглена, чехълчето и др. (фиг. 1).

Фиг. 1. Безполово размножаване чрез делене при чехълче

Размножаването чрез спори се осъществява чрез размножителни клетки, наречени спори. Новите организми са еднакви с родителския. Спорите лесно се разпространяват чрез въздуха или водата и способстват за разселването на вида. Такова размножаване се наблюдава при водорасли, мъхове, папрати, гъби (фиг. 2).

Фиг. 2. Групи от спори върху долната повърхност на листа при папрат

При пъпкуването върху родителския организъм се образуват подутини. Те постепенно нарастват и се отделят от майчиния организъм. Така се размножават хидри и корали (фиг. 3).

Фиг. 3. Безполово размножаване чрез пъпкуване при хидра

Вегетативното размножаване е безполово размножаване при растенията, при което от листата, корените, стъблата или други части израстват нови индивиди (фиг. 4).

Фиг. 4. Вегетативно размножаване при растения

ПОЛОВО РАЗМНОЖАВАНЕ

При половото размножаване потомството се създава от два организма – женски и мъжки (майчин и бащин) (фиг. 5). Родителските организми образуват полови клетки.

Фиг. 5. Двойка лъвове

Женските полови клетки се наричат яйцеклетки. Мъжките полови клетки при растенията се наричат спермии, а при животните – сперматозоиди. Новият организъм се получава от сливането на една женска и една мъжка полова клетка.

Процесът на сливане на половите клетки при половото размножаване наричаме оплождане (фиг. 6).

Фиг. 6. Процес на оплождане

Оплодената яйцеклетка се означава като зигота. От нея се развива новият организъм. При оплождането в зиготата се комбинират белези на двамата родители. Комбинациите са най-различни. Едни потомци може да приличат повече на майчиния, а други – на бащиния организъм, но не са абсолютно еднакви с никой от тях.

Потомството, получено в резултат на полово размножаване, е разнообразно. Това увеличава шансовете на вида да преживее при променящи се условия на околната среда.

Сравнете безполовото и половото размножаване в таблица 1.

ВИДОВЕ РАЗМНОЖАВАНЕ СЪЩНОСТ РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАЧЕНИЕ
Безполово Новият индивид се развива само от един родителски организъм. чрез делене
чрез спори
чрез пъпкуване
вегетативно
Осигурява създаването на многобройно еднообразно потомство за сравнително кратко време. Такова потомство е добре приспособено към конкретните условия на средата
Полово Новият индивид води началото си от два родителски организма – майчин и бащин. Няма разновидности – винаги се осъществява чрез полови клетки и оплождането им. Осигурява създаването на разнообразно потомство. Това е предпоставка за оцеляване на вида при променящи се условия на средата.

НАЙ-ВАЖНОТО

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

  1. Обяснете значението на процеса размножаване.
  2. Опишете процеса оплождане.
  3. С помощта на интернет и литературни източници намерете интересни примери за различните видове размно жаване. Подгответе кратко съобщение и го представете на съучениците си.