58.РАЗМНОЖАВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ. ПОЛОВА СИСТЕМА

Размножаването е жизнен процес на възпроизвеждане на себеподобни.

Животните са изключително голяма група организми. Някои се размножават безполово, но повечето – полово. Безполово размножаване се среща при най-нисшите животни, например при хидрите (виж фиг. 3 в урока „Същност и значение на размножаването. Видове размножаване“).

Типично за животните е половото размножаване.

ПОЛОВИ КЛЕТКИ И ПОЛОВИ ЖЛЕЗИ

Във връзка с половото размножаване в животинския организъм се образуват полови клетки – сперматозоиди и яйцеклетки. Те се развиват в специални органи – полови жлези (мъжки и женски) (таблица 1). Половите жлези, освен че образуват полови клетки, имат още една важна функция: отделят вещества (полови хормони), които влияят върху развитието на белези, характерни само за мъжките или само за женските индивиди. Такива белези например са гривата при лъвовете, рогата при елените, шпорите при петлите, „по-скромната“ окраска при женските птици и др. При повечето животни (гръбначните и много от безгръбначните) мъжките и женските полови жлези са разположени в различни индивиди.

ПОЛОВИ ЖЛЕЗИ ПРИ ГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ
ВИДОВЕ УСТРОЙСТВО ФУНКЦИИ ПОЛОВИ КЛЕТКИ, КОИТО ПРОИЗВЕЖДА СЪОТВЕТНАТА ЖЛЕЗА
Мъжки полови жлези – семенници Изградени са от силно нагънати каналчета, в кои- то се развиват сперматозоидите. Произвеждат:
сперматозоиди;
мъжки полови хормони.
Сперматозоиди – малки силно подвижни клетки с главичка и камшиче.
Женски полови жлези – яйчници Едно или две овални тела, разположени в коремната кухина. На повърхността им в малки мехурчета узряват яйцеклетките. Произвеждат:
яйцеклетки;
женски полови хормони.
Големи кръгли клетки с централно разположено ядро. В цитоплазмата се натрупват много хранителни вещества за изхранване на бъдещия организъм.За разлика от сперматозоидите яйцеклетките не могат да се придвижват сами.

Такива животни наричаме разделнополови. Сред безгръбначните – плоски червеи, охлюви и др., има и животни при които мъжките и женските полови жлези са в един и същ организъм. Наричаме ги хермафродитни.

ПОЛОВИ КАНАЛИ

Половите клетки се придвижват до мястото на оплождането по тръбовидни органи – полови канали. Такива органи са семепроводите и яйцепроводите, съответно при мъжките и при женските индивиди.

ВИДОВЕ ОПЛОЖДАНЕ

В зависимост от мястото, където сперматозоидите се срещат с яйцеклетките, оплождането може да бъде външно или вътрешно.

При външното оплождане половите клетки се сливат извън организмите, във водна среда. Например при рибите и жабите сперматозоидите и яйцеклетките се изхвърлят във водата по едно и също време, в непосредствена близост и в много големи количества (фиг. 1). Това осигурява срещата на половите клетки, въпреки че много от тях биват изяждани от други животни или загиват.

Фиг. 1. Полови клетки на жаба – оплождането е външно.

Вътрешното оплождане е характерно за сухоземните животни (кръгли червеи, някои мекотели, всички влечуги, птици и бозайници). При тях външната среда е неблагоприятна за съществуването на половите клетки – извън организмите те изсъхват и загиват. При сухоземните животни се появяват органи за въвеждане на сперматозоидите в женските организми, които се наричат копулационни органи.

Във връзка с размножаването при животните се развива полова система. Тя включва полови жлези (семенници или яйчници), канали (семепроводи или яйцепроводи), копулационни и други органи.

ПОЛОВА СИСТЕМА

Най-добре развита е половата система при гръбначните животни. Проучете устройството на женската полова система при птици чрез фиг. 2.

Фиг. 2. Женска полова система при птици – оплождането е вътрешно.

НАЙ-ВАЖНОТО

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

  1. Сравнете мъжката и женската полова система по устройство и функции.
  2. Сравнете устройството на мъжките и женските полови клетки, като използвате таблица 1.
  3. С помощта на източници от интернет и литературата намерете интересни примери за външни белези, характерни само за мъжките или само за женските индивиди при гръбначните животни.