59. РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТНИТЕ

За животните е характерно половото размножаване. То се осъществява от два родителски индивида, които образуват полови клетки.

При оплождането (сливането на яйцеклетка и сперматозоид) се образува първата клетка на новия организъм, наречена зигота. Тя започва да се дели многократно (фиг. 1). Образуванието, което се формира, означаваме като зародиш. Зародишът нараства все повече и започва да се променя – клетките му се специализират към определена функция. Формират се тъкани и органи (фиг. 2).

Фиг. 1. Делене на зиготата
  
Фиг. 2. Зародиш

СЪЩНОСТ НА РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО

Процесът, при който организмите увеличават размерите и масата си, се нарича растеж. Процесът, при който в организмите настъпват изменения в устройството и функциите, се нарича развитие.

Растежът и развитието са взаимно свързани. Те съпровождат организма от появата му до неговата смърт.

ПЕРИОДИ В РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО

При растежа и развитието си всеки многоклетъчен организъм преминава през два последователни периода – зародишен и следзародишен.

Зародишното развитие протича от момента на образуване на зиготата до раждането или излюпването на животното. Следзародишното развитие започва с раждането или излюпването и продължава до смъртта.

ЗАРОДИШНО РАЗВИТИЕ

При животните, които снасят яйца (костенурки, птици и др.), зародишното развитие протича в яйцето. Зародишът се изхранва от яйчния жълтък.

При животните, които раждат малките си (бозайници, някои риби, змии и гущери), зародишът се изхранва от майчиния организъм. При бозайниците зародишът се развива в специален кух мускулест орган в женската полова система, наречен матка. Времето на развитие на зародиша в матката е известно като бременност. Продължава различно време при отделните организми. При горските мишки например бременността трае 2 месеца, а при слона – 22 месеца.

СЛЕДЗАРОДИШНО РАЗВИТИЕ

През периода на следзародишно развитие животните се хранят самостоятелно, нарастват и се развиват. Това развитие е два вида – пряко и непряко.

Прякото развитие

протича без големи изменения във формата и устройството на организмите. Новородените или новоизлюпените индивиди, макар и още съвсем малки, приличат на възрастните. По-нататъшното им развитие се състои в нарастване и доразвиване на органите. Такова развитие имат рибите, влечугите, птиците, бозайниците (фиг. 3).

Фиг. 3. Пряко развитие при: А) влечуги; Б) птици

Непрякото развитие

протича с големи изменения във формата, устрой ството и поведението на организмите. Новоизлюпените малки се различават от възрастните индивиди. Наричат се ларви. При някои животни ларвата се превръща в какавида и едва тогава възниква възрастният индивид. По този начин, като преминава през различни стадии на раз витие, един и същ индивид използва различни среди на живот и различна храна. Непряко развитие имат повечето насекоми и земноводни (фиг. 4).

Фиг. 4. Непряко развитие при пеперуди:

От яйцата на пеперудата се излюпват ларви, които след време се обвиват в пашкул и се превръщат в какавиди. Вътрешното устройство на ларвите и какавидите е много различно. От групи клетки в организма на какавидата възниква възрастният индивид – пеперуда. Тя се придвижва главно чрез летене.

Фиг. 4. Непряко развитие при жаби:

От яйцата на жабата се излюпват ларви, наречени попови лъжички, които имат дълги опашки, дишат с хриле и нямат крака. Те живеят във вода. Постепенно опашката изчезва, хрилете се заменят с бели дробове и краката се развиват напълно. Образува се възрастен индивид, който обитава и сушата.

НАЙ-ВАЖНОТО

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

  1. Сравнете зародишно и следзародишно развитие.
  2. Сравнете пряко и непряко следзародишно развитие.
  3. Опишете следзародишното развитие, при което живот ните претърпяват най-големи промени. Открийте в интернет примери за животни с такова развитие.

И ОЩЕ...

В природата се срещат раз лични по големина животни. Едни са малки, а други достига огромни размери. Най-малките птици в света са колибритата. Най-дребните от тях тежат само 1,8 g. Най-големите по размер птици са щраусите. Големите мъжки индивиди достигат висо чина 2,5 m и маса 135 kg (фиг. 5).

Фиг. 5. Различни размери на тялото при колибри и щраус