60.РАЗМНОЖАВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА

Размножаването при растенията е безполово и полово. Безполовото размножаване е чрез спори или вегетативно. При половото размножаване се образуват полови клетки – женски (яйцеклетки) и мъжки (спермии).

БЕЗПОЛОВО РАЗМНОЖАВАНЕ ПРИ РАСТЕНИЯТА

При безполовото размножаване на мъховете и папратите се образуват спори. Спорите имат много малки размери и маса. Това улеснява разпространението им чрез вятъра, водата и животните (фиг. 1).

Фиг. 1. Попаднали при подходящи условия, например във влажна почва, от спорите на папратите прораства листна пластинка и от нея се развива новото растение.

При вегетативното размножаване новите организми се развиват от листа, корени, луковици, коренища, грудки или други части на майчиното растение. Чрез коренища например се размножават здравецът, перуниката, момината сълза. От луковици се развиват лалето, кокичето, минзухарът. От грудки израстват картофът и гергината (фиг. 2).

Фиг. 2. Вегетативно размножаване: А) чрез луковици при лале; Б) чрез грудки при картоф
 

ПОЛОВО РАЗМНОЖАВАНЕ ПРИ ЦВЕТНИТЕ РАСТЕНИЯ

Във връзка с половото размножаване при цветните растения се развиват размножителни органи – цвят, семе и плод (таблица 1).

ОПРАШВАНЕ

Опрашването е процес на пренасяне на прашеца от тичинките върху близалцето на плодника. Лепкавата повърхност на близалцето задържа спермиите (прашеца). Те разрастват, образуват тръбички в стълбчето на плодника и по тях достигат до яйцеклетката. Един от спермиите се слива с яйцеклетката. Образува се зигота, от която се развива зародиш. Около зародиша се образуват семенни обвивки. Плодникът се превръща в плод, откъдето идва и името му.

(фиг. 3)
(фиг. 4)
(фиг. 5)

РАЗМНОЖИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ЦВЕТНИТЕ РАСТЕНИЯ
ЦВЯТ (фиг. 3) СЕМЕ (фиг. 4) ПЛОД (фиг. 5)
В тичинките на цвета се развиват спермиите (прашецът). В плодника узряват яйцеклетките и се извършва оплождането. Формира се в плодника на цвета. Съдържа зародиша и хранителни вещества, които го изхранват. Има здрави обвивки. Образува се около семето. Има обвивки със защитна функция.
Цветовете имат приспособления за опрашване – чрез вятъра, от животни (насекоми, птици и др.), чрез вода. Семената и плодовете имат приспособления за разпространяване чрез вятъра, водата, животните. Така растенията се разселват на нови територии въпреки прикрепения си начин на живот.

Растенията, които се опрашват от вятъра (царевица, бреза, дъб, бук, коприва и др.) имат малки цветове с дълги тичинки, така че вятърът лесно да отвява прашеца им (фиг. 6). Растенията, които се опрашват от насекоми (пчели, пеперуди и др.), имат големи ярки цветове и силен аромат. Такива са крушата, ябълката, липата, люцерната, слънчогледът и много други. Те отделят сладък сок. Прелитайки от цвят на цвят и хранейки се със сока им, насекомите ги опрашват (фиг. 7).

Фиг. 6. Опрашване чрез вятъра
Фиг. 7. Опрашване от: А) пчели; Б) пеперуди; В) птици
  

За повечето растения е характерно кръстосаното опрашване – прашецът от едно растение попада върху цветовете на друго растение. Така при оплождането се съчетава наследствената информация на два различни организма и новото поколение е с нова комбинация от белези. При някои растения (ечемик, грах, фъстък и др.) се наблюдава самоопрашване – прашецът попада върху близалцето на цветове на същото растение.

НАЙ-ВАЖНОТО

ОПИШЕТЕ, ОБЯСНЕТЕ, ПРИЛОЖЕТЕ

  1. Обяснете връзката между процесите оплождане и опрашване.
  2. Ако изчезнат насекомите, как това би се отразило върху растителния свят на нашата планета?
  3. С помощта на интернет и литературни източници намерете интересни примери за опрашване на растения от птици и други гръбначни животни.

ОПИТАЙТЕ ЕКСПЕРИМЕНТ В КЪЩИ

Съберете цветове от различни растения. Разгледайте ги внимателно и открийте тичинките и плодниците им. Направете предположение за начина на опрашване.