ПРИЛОЖЕНИЕ

Атмосферно налягане големината на натиска, който оказва въздухът върху единица площ от земната повърхност

Атомно ядро съставна част на атома, разположена в центъра му. Атомното ядро е положително заредено и се състои от два вида частици

Главен мозък основен орган на нервната система; анализира информация от външната и от вътрешната среда, изготвя „заповеди“ за ответна реакция и осигурява мисленето, съзнанието, паметта, емоциите, творческите способности

Гръбначен мозък орган на нервната система; провежда информация към и от главния мозък, анализира информация, изготвя „заповеди“ за ответна реакция

Движение на организма преместване на организма или негови части в пространството

Дразнимост свойството на организмите да възприемат промени, настъпили в обкръжаващата ги среда и вътре в тях

Електричен заряд свойство на заредените тела. Електричните заряди са два вида – положителни и отрицателни. Тази характеристика на електричните заряди определя привличането или отблъскването на заредените тела

Електричен ток насочено движение на електрони през електрическа верига

Електрични сили сили, които действат между заредени тела

Електрони отрицателно заредени частици на атома, които се движат с голяма скорост около ядрото му

Женска полова система система от женски полови органи: яйчници, яйцепроводи, матка, влагалище, полови устни; произвежда яйцеклетки и женски полови хормони и осигурява оплождането и изхранването на новия индивид. Зародишно развитие – развитие на организмите, което протича в обвивките на семето (при растенията), в яйцето или в майчиния организъм (при животните)

Изолатор вещества, които не пропускат електричен ток

Изтласкваща сила насочена нагоре сила, с която течностите и газовете действат на потопените в тях тела

Йони атоми, от които са отделени или прибавени електрони. Йоните са положително или отрицателно заредени частици: катионите са положителни йони, анионите – отрицателни йони.

Кости органи на опорнодвигателната система, които са свързани в скелет и осигуряват опората на тялото

Кръв воден разтвор на органични и неорганични вещества, съдържащ също и кръвни клетки; намира се в непрекъснато движение в кръвоносната система на животните и на човека; основната функция на кръвта е транспортът на вещества

Кръвоносна система система от органи в животинския организъм, която осигурява движението на кръвта и съответно транспорта на вещества; при бозайниците и при човека е изградена от сърце и кръвоносни съдове – артерии, вени и капиляри

Кръвообращение непрекъснатото движение на кръвта в кръвоносната система; при бозайниците и човека кръвообращението има два кръга – голям и малък

Мускули органи на опорнодвигателната система, които се съкращават и отпускат и така движат тялото или негови части в пространството

Мъжка полова система система от мъжки полови органи: семенници (тестиси), семепроводи, семенни мехурчета, простата, полов член (пенис); произвежда сперматозоиди и мъжки полови хормони и осигурява въвеждането на сперматозоидите в женската полова система

Налягане големината на натиска, който оказват телата върху единица площ

Нерви органи на нервната система; провеждат информация в организма

Нервна система система от органи в животинския и в човешкия организъм, която осигурява приемането, провеждането и обработването на информация, постъпила от външната или от вътрешната среда; при бозайниците и при човека е изградена от главен и гръбначен мозък и нерви

Нютон (N) единица за измерване на сила. Един нютон (1 N) е силата, с която Земята привлича тяло с маса 102 g

Оксиди химични съединения, които се състоят от два химични елемента, единият от които винаги е кислород

Оплождане процес на сливане на половите клетки при половото размножаване; получената след сливането клетка се нарича зигота

Опорна точка на лост точка от друго тяло, в която лостът се опира

Опорнодвигателна система система от органи в животинския и в човешкия организъм, която осигурява опората и движението на тялото; при бозайниците и при човека е изградена от кости, свързани в скелет, и скелетни мускули

Паскал (Pa) единица за измерване на налягане. Налягането е 1 Pa, когато е създадено от сила с големина 1 N, действаща върху площ 1 m2

Плътност свойство на телата и веществата да имат различни маси при еднакъв обем

Полова система система от органи в животинския и в човешкия организъм, която осигурява половото размножаване; бива мъжка и женска

Полови клетки специализирани клетки, чрез които се осъществява половото размножаване; биват мъжки (спермии при растенията и сперматозоиди при животните) и женски (яйцеклетки)

Полюси на магнит краища на магнит, които привличат най-силно железни тела. Всеки магнит има два полюса – северен и южен

Проводник вещества, през които може да премине електричен ток

Проводяща система специализирана система, чрез която се осъществява движението на вещества в растителния организъм; изградена е от проводящи снопчета, в които има два вида цеви – дървесинни и ликови

Просто вещество вещество, изградено от един вид атоми или йони (от атоми или йони на един химичен елемент)

Протони положително заредени частици в атомното ядро

Развитие жизнен процес, при който настъпват изменения в устройството и функциите на организмите

Размножаване жизнен процес, при който организмите създават нови, подобни на тях индивиди; срещат се два вида размножаване – безполово и полово

Растеж жизнен процес, при който организмите увеличават размерите и масата си

Сила на тежестта силата на гравитационно привличане, с която Земята действа на телата близо до нейната повърхност

Сили на триене сили, които възникват при движение на тяло върху повърхност. Те са насочени в посока, обратна на движението, и го забавят. Зависят от вида на повърхностите на телата, които се трият

Скорост характеризира бързината на движение на телата. Скоростта на телата при равномерно движение се определя, като се раздели пътят на времето, за което е изминат. Скоростта се измерва в km/h или в m/s

Следзародишно развитие развитие на организмите, което започва с покълнването (при растенията) и с раждането или излюпването (при животните) и продължава до смъртта

Сложно вещество – вещество, изградено от няколко вида атоми или йони (от атоми или йони на няколко химични елемента)

Траектория линията, която тялото описва при своето движение

Физични свойства свойства, които не са свързани с получаване на нови вещества

Хидростатично налягане големината на натиска, който оказва течност върху единица площ от повърхността на съда, в който е налята

Химичен елемент атоми или йони с еднакъв брой протони в ядрата им

Химична реакция промени, при които от едни вещества се получават други вещества. Наричат се още химични процеси или химични явления. При химичните реакции атомите или йоните на взаимодействащите си вещества се прегрупират и се получават нови вещества. При тези процеси ядрата на частиците не се променят и химичните елементи се запазват

Химични свойства свойства, които са свързани с превръщането на веществата от едни в нови вещества

Химично разлагане химични реакции, при които от едно изходно вещество се получават два или повече продукта

Химично съединение химически свързани помежду си атоми или йони на няколко химични елемента. Синоним на сложно вещество

Химично съединяване (синтез) химични реакции, при които от две или повече изходни вещества се получава само един продукт.